Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Garanties
Door de gemeente wordt voor instellingen op het gebied van sport, sociaal cultureel werk, verzorgingshuizen en woningbouw garant gestaan voor geldleningen. Per ultimo 2016 is de stand van de gewaarborgde geldleningen
€ 213.000.

Mutatieoverzicht gewaarborgde geldleningen
Bedragen x € 1.000

Naam van de geldnemer

Raads-besluit

Oorspr.
bedrag geldlening

Waar-borg   %

Rente %

Saldo                31-12-2015

Vermeer-  dering 2016

Aflossing 2016

Saldo              31-12-2016

Tennisvereniging Molenschot

20-08-02

100

100

68

-

4

64

St. De Leemput

19-10-05

100

100

4,6/4,2

35

-

13

22

Tennisclub Rijen

26-02-08

35

100

6,4

7

-

4

3

St. De Leemput

3/11-11-10

75

100

70

-

1

69

TC Cash

20-12-10

100

100

46

-

4

42

Tennisvereniging Molenschot

16-12-13

25

100

15

-

2

13

Totaal

241

-

28

213

Naast de hiervoor vermelde gewaarborgde geldleningen heeft de gemeente ook een zogenaamde achtervangfunctie met betrekking tot de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen. Per balansdatum bedraagt deze “achtervang” € 107.651.000.

Risico’s bedrijfsvoering
De reguliere bedrijfsvoering neemt risico’s met zich mee. Deze risico’s hebben we geïnventariseerd. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing”. Deze risico’s worden door ons als zodanig onzeker ingeschat, dat wij hiervoor geen feitelijke verplichting hebben opgenomen in deze jaarrekening.

Verplichtingen
Ultimo 2016 is sprake van uitstaande verplichtingen tot een bedrag van circa € 1,4 miljoen. Het betreft hier leveringen en diensten waarvoor de opdracht al in 2016 is verstrekt, maar waarvoor de prestatie nog niet is geleverd.

Bijdrage GR ABG-organisatie
De ABG organisatie kent een opzegtermijn van 2 kalenderjaren, echter pas op 1 januari 2020 kan voor het eerst worden uitgetreden. De verplichting is gelijk aan de geprognosticeerde bijdrage van de gemeente Gilze en Rijen aan de ABG organisatie voor de jaren 2017 tot en met 2019. Deze bijdrage bedraagt €  37,2 miljoen.