Voorzieningen

Mutatieoverzicht voorzieningen   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Saldo                31-12-2015

Vermeer-  dering 2016

Vermindering 2016

Saldo              31-12-2016

Voorzieningen gelijkmatige spreiding lasten

Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

100

151

226

25

Totaal voorzieningen gelijkmatige spreiding lasten

100

151

226

25

Voorziening bestaande risico's/verplichtingen

Voorziening pensioen en wachtgelden bestuurders

1.819

1.540

263

3.096

Voorziening voormalig personeel / FPU

109

-

19

90

Voorziening afgewikkelde complexen grondexploitatie

12

-

-

12

Totaal voorziening bestaande risico’s/verplichtingen

1.940

1.540

282

3.192

Voorzieningen verkregen middelen van derden

Voorziening Water aan de Warande

143

-

20

123

Voorziening afvalstoffenheffing

858

-

183

675

Voorziening riolering

6.060

-

-96

6.156

Totaal voorzieningen verkregen middelen van derden

7.061

-

107

6.954

Totaal Voorzieningen

9.101

1.691

615

10.177

Doel voorzieningen

Omschrijving

Doelstelling

Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

Structureel voorzien in het onderhoud van gebouwen en egalisatie van jaarlijkse kosten van (cyclisch) onderhoud.

Voorziening pensioen en wachtgelden bestuurders

Nakomen van pensioen- en wachtgeldverplichtingen en egalisatie jaarlijkse kosten.

Voorziening voormalig personeel / FPU

Nakomen van verplichtingen FPU-regeling.

Voorziening afgewikkelde complexen grondexploitatie

Voorzien in te verwachten (nagekomen) kosten van afgesloten complexen.

Voorziening Water aan de Warande

Besteding van bijdrage van een derde in de kosten van het project.

Voorziening afvalstoffenheffing

Voorkoming van ongewenste schommelingen in het tarief.

Voorziening riolering

Tariefegalisatie inzake heffingen van tarieven (rioolheffing) van derden met een restitutieplicht.

Mutaties voorzieningen

Vermeerdering 2016 € 1.691.000

De vermeerderingen bestaan uit de volgende posten:

Storting in de onderhoudsvoorziening Gemeentelijke Gebouwen volgens de begroting 2016    151.000
Storting in de voorziening pensioen en wachtgelden bestuurders    1.540.000

1.691.000

Vermindering 2016 € 615.000
De verminderingen (> € 100.000) hebben betrekking op:
Besteding voor onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen   226.000
Besteding ten laste van de voorziening pensioen en wachtgelden bestuurders    263.000
Besteding ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing (saldo exploitatie 2016)   183.000
Overige mutaties   -57.000

615.000