Overlopende passiva

Overzicht overlopende passiva   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2016

Stand per 31-12-2015

Vooruit ontvangen bedragen

-

24

Nog te betalen bedragen

2.027

2.146

Nog te besteden gelden van derden

658

577

Overige overlopende passiva

775

504

Totaal overlopende passiva

3.460

3.251

Nog te betalen bedragen

De nog te betalen bedragen bestaan uit de volgende bedragen (> € 100.000):
Transitorische rente   165.000
Te verwachten naheffing belastingdienst n.a.v. boekenonderzoek 2012   160.000
Eindafrekening ABG 2016 o.b.v. jaarrekening 2016   160.000
Te veel ontvangen declaratiedeel BBZ 2016   116.000
Vennootschapsbelasting grondexploitatie 2016   137.000
Hart van Brabant jeugdzorg regionaal   333.000
Claimrecht gronden Parochie Heilige Geest   102.000
Nog te maken kosten faciliterend grondbedrijf   108.000
Diverse overige posten   746.000

2.027.000
De afwikkeling van de te betalen posten verloopt normaal.

Nog te besteden gelden van derden

Volgens de voorschriften (BBV) worden de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, welke dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, gerangschikt onder de overlopende passiva. Het verloop van deze gelden in 2016 is in het volgende overzicht weergegeven.

Overzicht verloop “Nog te besteden gelden van derden”   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Saldo                31-12-2015

Toevoeging

Besteding/ vrijval

Saldo              31-12-2016

Onderwijs achterstandsbeleid

66

-

66

-

Vrijwilligerswerk

7

-

7

-

Voortijdige schoolverlaters

18

-

18

-

Sociale vernieuwing

9

-

9

-

Verlening locatiegebonden subsidies (BLS)

13

-

13

-

Goedkope koopwoningen

66

-

66

-

ISV 3 Geluid

152

-

-

152

Project zwerfafval 2013-2022

30

9

-

39

Gevelmaatregelen (Min. I&M)

216

-

35

181

OHBA gelden

-

304

18

286

Totaal

577

313

232

658

Overige overlopende passiva

De overige overlopende passiva bestaan uit de volgende bedragen (> € 100.000):
Netto betaalde uitkeringen ABW   554.000
Af te dragen loonheffing uitkeringen ABW   220.000
Diverse overige posten   1.000

775.000
De afwikkeling van de te betalen posten verloopt normaal.