Financiële vaste activa

Mutatieoverzicht financiële vaste activa   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Vermeer-
dering 2016

Verminde-
ring 2016

Afl./Afschr.
2016

Boekwaarde
31-12-2016

Kap. verstrekking aan deelnemingen

129

-

-

-

129

Leningen aan woningcorporaties

146

-

-

41

105

Leningen aan deelnemingen

776

-

750

-

26

Overige langlopende leningen u/g

19.047

-

77

4.959

14.011

Overige uitzettingen

3.492

-

308

-

3.184

Bijdragen aan activa van derden

-

-

-

-

-

Totaal

23.590

-

1.135

5.000

17.455

Vermindering 2016
Leningen aan deelnemingen
De vermindering van € 750.000 betreft het werkkapitaal Midden Brabant poort BV / CV. Dit betreft een rekening courantverhouding,welke aangemerkt moet worden als een kortlopende vordering.

Overige uitzettingen
De vermeerdering van € 3080.000 betreft een correctie van het rekening courant deel van de startersleningen. De beschikbaar gestelde, maar nog niet als starterslening verstrekte, middelen moeten worden opgenomen onder de rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instelllingen.

Aflossingen 2016
Overige langlopende leningen u/g:
De vermindering van € 4.959.000 betreft voor € 4.847.000 aflossingen op leningen welke op grond van de gemeentelijke hypotheekregeling aan ambtenaren zijn verstrekt.

Vlottende activa