Voor u liggen de jaarstukken 2016. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten de cyclus van 2016 af. De cyclus begon met de perspectiefnota 2016 en achtereenvolgens de begroting 2016 en de 1ste en 2de tussentijdse rapportage 2016. In de 2e tussentijdse rapportage hebben wij onze prognose vanuit de begroting bijgesteld en hebben wij een verwachting uitgesproken over het financieel resultaat over 2016.

Begroting 2016
In november 2015 heeft u, inclusief amendementen, de begroting 2016 vastgesteld met een positief saldo van € 79.000.

Resultaat
Tussentijds hebben wij bij de 2de tussentijdse rapportage 2016 het resultaat positief bijgesteld. Bij de 2de tussentijdse rapportage inclusief septembercirculaire kwamen we uit op een positief saldo van € 1.156.000.

Uiteindelijk hebben wij 2016 met een positief resultaat af kunnen sluiten van € 1.624.000. Voor een groot deel wordt de positieve bijstelling verklaard door de effecten van de drie decentralisaties, verkoop Villa Mol en algemene uitkering Gemeentefonds.

In de inleiding geven wij een toelichting op de mutaties tussen het verwachte saldo bij de 2de tussentijdse rapportage 2016 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2016.

Beleid
In deze jaarstukken blikken wij ook terug op de beleidsvoornemens vanuit de begroting 2016. Voor de volledigheid verwijzen wij hiervoor naar de afzonderlijke programma’s. Wij willen echter hier al enkele belangrijke voornemens noemen die in 2016 gerealiseerd zijn:

  • Uitvoering van de drie decentralisaties;
  • Voorbereiding verplaatsing sporthal/zwembad;
  • Nieuw- verbouw onderwijshuisvesting;
  • Verdere ontwikkeling Midden-Brabant Poort.

Tot slot
In de raadsvergadering van 12 juni 2017 behandelen wij de jaarrekening 2016.

Namens het college van B&W
Rolph Dols
Wethouder Financiën