Algemeen

Bij investeringen en activiteiten die gedekt worden uit een bijdrage vanuit de (bestemmings) reserves, kunnen in de uitvoering afwijkingen ontstaan, waardoor er financiële verschillen ontstaan tussen begroting en werkelijkheid. De effecten hiervan zijn in de exploitatie budgettair neutraal en hebben daarom geen invloed op het jaarrekeningresultaat 2016. Doordat de lasten verschillende programma’s raken en de effecten op de (bestemmings) reserves via programma 9 worden verantwoord, bevordert een afzonderlijke toelichting op de verschillende programma’s de leesbaarheid van de jaarrekening niet. Er is daarom gekozen voor een centrale toelichting op programma 9 en bij de verschillende programma’s is een verwijzing opgenomen.
In onderstaand overzicht is het onderscheid aangebracht tussen baten en lasten en voordeel en nadeel, dit is bezien vanuit het effect op de onttrekkingen c.q. stortingen in de (bestemmings)reserves. Bij de programma’s ontstaat het tegenovergestelde beeld.

Progr

Omschrijving

B/L

Bedrag
(x € 1.000)

V/N

1.

Voor het krediet van de ambtelijke fusie gingen we er in de begroting vanuit dat we in 2016 € 343.000 van het krediet zouden besteden. In werkelijkheid is dit € 379.000. De onttrekking aan de reserve is hierdoor hoger dan geraamd.

B

36

V

2.

In 2016 was voor de grondexploitatie een nadelig resultaat (onttrekking aan de reserve) begroot van € 410.000. In werkelijkheid betreft het negatief resultaat van € 5.231.000 (inclusief verliesvoorzieningen).

L
B

265
5.086

N
V

3.

Voor het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan dachten we in 2016 € 1.981.000 te moeten onttrekken aan de algemene reserve. In werkelijkheid blijkt dit € 783.000 te zijn. Dit voor onder andere  Laagstraat, Alphenseweg en Roskamp-Bloemaartsbeemd. Per saldo is er een resultaat van € 1.198.000.

B

1.198

N

3.

Voor onderhoud wegen en groen hadden we geraamd in 2016 € 606.000 resp. € 172.000 te moeten onttrekken aan de bestemmingsreserve. In werkelijk blijkt dit € 110.000 resp. € 84.000. Per saldo is er een resultaat van € 584.000.

B

584

N

4.

Voor de realisatie van een kunstwerk in het centrumplan in Gilze hadden we in 2016 een bedrag geraamd van € 90.000. In werkelijkheid hebben we € 1.900 besteed. De onttrekking aan de reserve is hierdoor lager dan geraamd.

B

88

N

4.

De werkelijke kapitaallasten voor het project verplaatsing TC Gilze zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de afgelopen jaren de voorbereidingskosten sneller zijn afgeschreven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit is gecorrigeerd in de begroting 2017.

B

47

N

6.

De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting zijn lager dan begroot. We hadden verwacht in 2016 al kapitaallasten te hebben voor de realisatie van de nieuwbouw van de Wildschut in Gilze. Dit project is vertraagd.

B

277

N

TOTAAL

L
B

265
2.928

N
V

2.663

V