Voor de leesbaarheid van de jaarrekening hebben wij de toelichting op de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten opgenomen in de programmaverantwoording. Bij de 2de tussentijdse rapportage 2016 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2016 af zouden sluiten met een positief resultaat van € 1.156.000.  Na de 2de tussentijdse rapportage hebben we dit resultaat naar boven moeten bijstellen. Bij de programmaverantwoording hebben we per programma een uitgebreide toelichting opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Incidenteel

Structureel

Pr.

Omschrijving

V

N

V

N

1

Aanvullende storting pensioenvoorziening voormalig wethouders.

766

1

Boekenonderzoek belastingdienst.

160

2

Claimrecht aankoop gronden.

102

2

Rentebaten BLS-gelden.

153

2

Verkoop Villa Mol en reststroken.

340

2

Voorbereidingskosten N282.

110

5

Gebundelde uitkering.

537

170

5

Lagere baten en lasten Bbz.

38

5

Hogere lasten bijzondere bijstand.

91

5

Lagere kosten WMO begeleiding

647

5

Niet bestede middelen verhoogde asielinstroom.

128

6

Hogere lasten Jeugdzorg inclusief toegang.

78

7

Algemene uitkering.

435

7

Rentelasten grondexploitatie.

238

7

Herwaardering financiële vaste activa.

102

Overige afwijkingen.

7

2.285

1.726

0

91

Totaal Incidenteel

Voordeel

559

Totaal Structureel

Nadeel

91

468

Verwachte resultaat bij de 2 de tussentijdse rapportage 2016

Voordeel

1.156

Jaarrekeningresultaat 2016

Voordeel

1.624

Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2017 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2017 geen rekening mee hebben gehouden.

In de programmaverantwoording hebben wij per programma een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting en een analyse en toelichting van de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de begroting na wijziging opgenomen. Om de financiële analyses en toelichtingen niet zowel in de programmaverantwoording en het overzicht van baten en lasten op te nemen, verwijzen wij voor de analyse en toelichting van de gerealiseerde baten en lasten per programma ten opzichte van de begroting na wijziging naar het onderdeel “C. Wat heeft het gekost?” van de programmaverantwoording.