Bedragen X € 1.000

Realisatie 2016

Omschrijving programma

Baten

Waarvan  incidenteel

Lasten

Waarvan  incidenteel

1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

2.889

1.055

20.266

2.448

2 Ruimtelijke ontwikkeling

7.700

463

12.569

4.727

3 Openbare ruimte

4.482

-

5.659

860

4 Vrije tijd

592

52

4.610

-

5 Inkomen, werk en zorg

6.592

-

15.990

20

6 Jeugd en onderwijs

572

-

8.378

-

7 Algemene dekkingsmiddelen

49.842

6.610

5.197

832

Totaal

72.669

8.180

72.669

8.887

Toelichting:
De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn:

Bedragen x € 1.000

Progr.

Omschrijving

Baten

Lasten

1

Het opgebouwde pensioen van een oud-wethouder hebben we ontvangen van Pro-ambt en gestort in de voorziening voormalige wethouders.

523

523

1

Wij zijn verplicht om voor de voormalig wethouders een voorziening aan te houden voor de uitkering van hun (toekomstig) pensioen. Door onder andere de lage rentestand is een hogere voorziening nodig om de verwachte toekomstige uitkeringen te kunnen bekostigen.

766

1

Boekenonderzoek belastingdienst.

160

1

Kosten met betrekking tot fusietraject ABG (onttrekking aan reserve via 980).

379

1

Kosten m.b.t. opsporing en ruiming explosieven (onttrekking aan reserve via 980).

80

1

Extra kosten brandveiligheid recreatieterreinen (budgetoverheveling 2015).

38

1

Van het COA hebben we een bijdrage ontvangen voor de werkzaamheden die we verrichten voor inschrijving van asielzoekers (BRP).

532

502

2

Grondexploitatie: nadelig resultaat 2016 (onttrekking aan reserve via 980).

4.446

2

Voorbereidingskosten N282.

110

2

Rentebaten BLS-gelden.

153

2

Verkoop Villa Mol.

310

2

Claimrecht parochie.

102

2

Kosten duurzaamheid (budgetoverheveling 2015).

25

2

Voorbereidingskosten Spoorzone (onttrekking aan reserve via 980).

44

3

Investeringen IPV (onttrekking aan reserve via 980).

783

3

Actualiseren wegenlegger (onttrekking aan reserve via 980).

23

3

Speelbos Gilze (onttrekking aan reserve via 980).

54

4

BTW voordeel De Schakel.

52

5

Kosten ondernemersfonds: beveiliging en glasvezel Haansberg, ondernemersvereniging Go en kosten Toerlejoere (onttrekking aan reserve via 980).

20

7

Vanuit de algemene uitkering hebben we in 2016 de volgende incidentele opbrengst ontvangen:

  • Verhoogde asielinstroom

213

7

Rentelasten grondexploitatie.

238

7

Herwaardering financiële vaste activa.

102

7

Op onderstaande programma’s zijn onttrekkingen aan reserves gedaan via 980:

1: Brandveiligheid recreatieterreinen (budgetoverheveling 2015)
1: Bommenregeling
1: Krediet ambtelijke fusie
2: Resultaat grondexploitatie
2: Duurzaamheid (budgetoverheveling 2015)
2: Spoorzone
3: Budget openbare verlichting (budgetoverheveling 2015)
3: Ommetje Molenschot
3: Investeringen IPV
3: Actualiseren wegenlegger
3: Speelbos Gilze
5: Ondernemersfonds
6: Onderwijs

Voor onderstaande programma’s zijn stortingen in reserves gedaan (budgetoverheveling 2016) via 980:

2: Voorbereidingskrediet Spoorzone
2: Krediet omgevingswet
2: Bestemmingsplannen (Aeroparc en Molenschot)
2: Beleid goedkoop wonen
2: Actualiseren welstandsbeleid
3: Openbare verlichting
3: Ommetje Molenschot
5: Bedrijfsinvesteringszone
5: Onderzoek winkelaanbod
5: Entree Chaamse bossen
6: Herinrichting jongerencentrum A16

38
80
379
4.446
25
44
145
10
783
23
54
20
350

100
13
50
15
15
221
10
25
25
10
8

Totaal

8.180

8.887