Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente Gilze en Rijen realiseert de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economisch beleid. We streven naar het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren in zowel uitbreidings- als inbreidingslocaties. Via het grondbedrijf ondersteunen we de uitvoering van particuliere ontwikkelinitiatieven.

De basis voor de grondexploitatie bestaat uit:

  • Nota Grondbeleid.
  • Notitie Grondprijzen.
  • Notitie grondexploitatie van de Commissie BBV.

In 2015 heeft de gemeente Gilze en Rijen het grondbeleid uitgevoerd volgens de eerder vastgestelde Nota Grondbeleid. De raad heeft in 2015 de Structuurvisie Stedelijke Gebied Gilze en Rijen vastgesteld. De Nota Grondbeleid en de Structuurvisie geven richting aan de toekomstige ontwikkelingen binnen onze gemeente.

De financiële verantwoording over de grondexploitatie vindt plaats in de paragraaf Grondbeleid van de jaarstukken. In de grondexploitatie gaan grote bedragen om. De risico’s zijn meer dan gemiddeld. Daarom legt de gemeente daar afzonderlijk verantwoording over af in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement.