Faciliterend grondbeleid (passieve bouwgrond in exploitatie)

Faciliterend grondbeleid (ook passieve complexen genoemd) houdt in dat de gemeente zelf geen grondexploitaties voert maar dit overlaat aan private ontwikkelaars. De gemeente 'faciliteert' deze grondexploitaties door te investeren in plankosten, zoals het maken van een nieuw bestemmings-plan, het treffen van voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen van nutsvoorzieningen, welke kosten vervolgens zullen worden verhaald op betrokkenen. Het verhalen van deze kosten kan gebeuren op basis van vrijwilligheid. De gemeente en een ontwikkelaar sluiten in die situatie vooraf-gaand aan de wijziging van het bestemmingsplan een zogenaamde anterieure overeenkomst af. Daarin wordt vastgelegd hoe de verrekening plaatsvindt en welke kosten door de ontwikkelaar aan de gemeente worden vergoed. Deze vorm van verrekening wordt in de in de meeste gevallen (ca. 95%) toegepast.
In de overige gevallen wordt vooraf geen overeenstemming bereikt tussen een private ontwikkelaar en de gemeente. In die situatie wordt de kostenverrekening gebaseerd op een exploitatieplan3 en het sluiten van een nadere (posterieure) overeenkomst.

Tot en met het boekjaar 2015 hebben wij passieve bouwgronden afzonderlijk verantwoord in de jaarrekening onder grondexploitatie. Op basis van de notitie Faciliterend Grondbeleid van de Commissie BBV verantwoorden wij deze complexen onder kortlopende vorderingen of overlopend actief.