Actieve bouwgrond in exploitatie

Bouwgrond nemen we in exploitatie als we voor deze gronden een exploitatieopzet hebben opgesteld en/of een startnotitie hebben vastgesteld. Bij actief grondbeleid exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico gronden. Bouwgrond in exploitatie geeft vervaardigingkosten van bouwrijp en woonrijp maken van de locatie. Die kosten worden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het balansactief. Activering van de gemaakte kosten is acceptabel omdat grondexploitatie geen éénjarig proces is. Is er sprake van een gepland tekort dan wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de vorm van een voorziening. Is er echter sprake van een gepland overschot dan wordt het resultaat gewoonlijk genomen voor zover dat met voldoende zekerheid gerealiseerd is of bij voortdurende onzekerheid pas geheel aan het einde van het proces.

Wij brengen in deze paragraaf verslag uit van de actieve bouwgronden in exploitatie.

In de tabel hieronder doen wij de verslaglegging van de actieve bouwgrond in exploitatie.

Gilze Zuid-West (cpl. 131)
In 2016 heeft de gemeente de grond aan de zuidzijde van het Laarspad in Gilze verkocht aan de provincie. Zij gaan hier een Ruimte voor Ruimte project realiseren. Tussen de gemeente en de provincie is een overeenkomst gesloten over de ruimtelijke procedures en fondsvorming.

Alphenseweg/Wildschut (cpl. 201)
In het plangebied op de hoek van de Heuvel en de Alphenseweg wil de gemeente een nieuwe school bouwen, de openbare ruimte vernieuwen en woningen bouwen. In december 2016 heeft de raad de grondexploitatie, het bestemmingsplan en het exploitatieplan vastgesteld. De gemeente onderhandelt nog met grondeigenaren, voordat de ontwikkeling kan starten. Dit plan heeft een verlies op eindwaarde. Daarom vormen wij voor een verliesvoorziening van € 392.592.

Centrumplan Gilze (cpl. 211 en 651)
Centrumplan Gilze bestaat uit het projectgebied tussen de Nieuwstraat, Lange Wagenstraat en Aalstraat. Het plan bestaat uit een centrumdeel en een parkdeel. In november 2014 heeft de raad het bestemmingsplan en de grondexploitatie van het parkdeel vastgesteld. In december 2016 heeft de raad de grondexploitatie, het bestemmingsplan en het exploitatieplan vastgesteld. Het hele projectgebied is dus in exploitatie genomen. In het parkdeel worden op dit moment volop woningen gebouwd. In het centrumdeel onderhandelt de gemeente nog met grondeigenaren, voordat de ontwikkeling kan starten.
Het parkdeel heeft een winst op eindwaarde. Het centrumdeel heeft echter een verlies op eindwaarde. Daarom vormen wij voor een verliesvoorziening van € 5.005.285.

Locatie Wendel-Zuid (cpl. 221)
In december 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie van het project Wendel-Zuid vastgesteld. Wij verwachten wij dit project minimaal kostendekkend te ontwikkelen.

De Nieuwe Erven Molenschot (cpl. 315)
De gemeenteraad heeft in 2013 het bestemmingsplan en de grondexploitatie van De Nieuwe Ervan vastgesteld. Deze grondexploitatie heeft een negatief resultaat op eindwaarde. In overeenstemming met het raadsbesluit, brengen wij dit verlies ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. In 2015 en 2016 zijn de woningen gebouwd. De gemeente verwacht de laatste grondverkoop en bouwactiviteiten in 2017. Wij vormen een verliesvoorziening van € 213.820.

Eikenveld Hulten (cpl. 353)
In december 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en de grondexploitatie van het project Eikenveld te Hulten. De gemeente heeft de gronden verkocht aan een CPO-groep. De gemeente verkoopt het laatste perceel in 2017 aan de bouwer/ontwikkelaar. In de jaarrekening 2016 nemen wij een winst van € 152.172.

Haansberg Europalaan (cpl. 421)
In 2015 heeft de gemeente in dit plangebied ruim 8.000 m2 verkocht. In het verleden hebben we hier een winst genomen van € 0,9 miljoen.

Haansberg Oost (cpl. 429)
De grondverkopen van deze locatie lopen achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning. In dit plangebied heeft de gemeente op dit moment 2,4 ha. in de verkoop. In het verleden hebben we hier een winst genomen van € 3 miljoen.

Midden-Brabant Poort fase 1 (cpl. 440 en 441)
Het project Midden-Brabant Poort voeren wij in drie fasen uit. Fase 1 hebben wij momenteel in  ontwikkeling. In 2011 heeft de gemeente met haar samenwerkingspartner de planuitvoering gestart van fase 1. Door de economische tegenspoed hebben wij de kosten van nutsvoorzieningen en bouw- en woonrijpmaken en de verwachte opbrengsten in tijd verschoven. Normaliter geeft dit een verslechtering van het verwachte resultaat. Door de synergievoordelen van de samenwerking tussen de ontwikkelaar en de gemeente, de lagere kosten van bouw- en woonrijpmaken, het benutten van fiscale voordelen, een gunstige financieringsconstructie en de lagere rente, laat de grondexploitatie van Midden-Brabant Poort fase 1 volgens het business case scenario op dit moment een positief resultaat zien.

Midden-Brabant Poort fase 2 (cpl. 442)
Gezien de nauwe relatie met het plangebied van fase I en dat we kosten gaan maken ten behoeve van de ontwikkeling hebben wij Midden-Brabant Poort fase II in 2015 in exploitatie genomen. Dit past ook binnen de Provinciale plannen, waardoor wij de mogelijkheid hebben om fase II te ontwikkelen, zodra fase 1 verder ontwikkeld is. De ontwikkelkosten en rente kan de gemeente naar verwachting niet dekken uit de opbrengsten. In de jaarrekening 2016 bedraagt de verliesvoorziening € 445.224.

Vliegende Vennen Paarse Strook (cpl. 533)
Deze locatie vormt de overgangszone tussen de woonwijk Vliegende Vennen en het bedrijventerrein ten zuiden van het spoor. De Paarse Strook is bedoeld voor bedrijven met de mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning. Het plan wordt gefaseerd ontwikkeld en is inmiddels volledig bouwrijp. De grondverkopen van deze locatie lopen achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De boekwaarde is laag en in het verleden heeft de gemeente hier al winst kunnen nemen. De verkoop van nog beschikbare kavels schuiven wij door naar 2017 en later.

Vliegende Vennen Oostzijde Rotonde (cpl. 534)
Het college heeft in 2007 de startnotitie vastgesteld. In december 2015 heeft de gemeenteraad besloten deze locatie in exploitatie te nemen. De locatie is geschikt voor bedrijven en maatschappelijke doeleinden. Wij verwachten dit complex in de toekomst minimaal kostendekkend te ontwikkelen.

Vliegende Vennen Noord Oost (cpl. 539)
In het laatste deel van Vliegende Vennen realiseren wij grondgebonden woningen en maatschappelijke voorzieningen. De woningen worden in de komende jaren gefaseerd gebouwd, zodat niet in één keer alle woningen tegelijk op de markt komen. Voor de verschillende deelgebieden praten wij met marktpartijen over de invulling van de gronden. In 2016 hebben wij gronden aan ontwikkelaars en particulieren verkocht voor de bouw van in totaal 25 woningen.

Rijen Noord Oost (cpl. 561)
Dit betreft de gronden in het gebied tussen Zwarte Dijk, Hannie Schaftlaan en Mosstraat. De gemeente wil hier in de toekomst woningbouw realiseren. Volgens de Voortgangsrapportage Wonen is hier ruimte voor 377 woningen in de periode met ingang van 2019. In december 2015 heeft de gemeenteraad besloten deze locatie in exploitatie te nemen.