Grondexploitatie

Grondexploitatie van bouwlocaties is een langdurig en complex proces. Voor sturing en beheersing van dit proces maken wij gebruik van dynamische grondexploitatieberekeningen.
Minimaal twee keer per jaar actualiseren wij deze grondexploitatieberekeningen van de belangrijke actieve bouwgronden in exploitatie.

Wij houden in dat geval onder andere rekening met het volgende:

 • Het moment van grondaankopen.
 • De kosten van bouw- en woonrijpmaken.
 • Plankosten (planvoorbereiding, -toezicht, en -uitvoering).
 • De temporisering van de verkopen.
 • Indexering van kosten en opbrengsten.
 • De peildatum van kosten en opbrengsten.
 • Rentestand.
 • De werkelijke kosten ten opzichte van de verwervings-, planontwikkelings- en uitvoeringskredieten.

Minstens twee keer per jaar informeren wij de raadscommissie over de bouwgronden in exploitatie door middel van voortgangsrapportages. Hierna geven wij u inzicht in enkele beleidsuitgangspunten van grondexploitatie.

 • De gemeente hanteert de volgende mogelijkheden bij grondexploitatie:
 • Inschakelen van een externe grondverwerver.
 • Opstellen van residuele grondwaardeberekening c.q. grondexploitatieopzet over de haalbaarheid van een plan.
 • Uitvoeren marktconsultatie.
 • Inschakelen van een extern bureau voor advies, second opinion, waardeberekening en het opstellen van een exploitatieplan.
 • Plankosten, kosten infrastructuur, rente en indexering:
 • De gemeente hanteert gangbare kengetallen en percentages voor rente en indexeringen. Dit toetst zij regelmatig bij andere gemeenten en een extern bureau.
 • Ontwikkeling van de grondverkoopprijzen:
 • De gemeente hanteert hiervoor een benchmark met andere gemeenten.
 • Analyse en vergelijking aan de hand van grondquotes en de residuele grondwaardeberekening.
 • Review door derden.
 • Keuzes woningbouwprogramma:
 • Op basis van vraag gestuurde bouw.
 • Hanteren van woningbehoefteonderzoek.
 • Uitvoeren marktconsultatie.