AB

Algemeen bestuur

ABG

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen

A&O Fonds

Fonds arbeidsmarkt en opleiding

APV

Algemeen plaatselijke verordening

AWBZ

Algemene wet bijzonders ziektekosten

AZC

Asielzoekerscentra

B&W

Burgemeester en Wethouders

BAZN

Bestuursacademie Zuid-Nederland

BBV

Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten

BBZ

Bijstandsbesluit zelfstandigen

BLS

Besluit locatie gebonden subsidies

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BRP

Basisregistratie personen

BSO

Buitenschoolse opvang

BV

Besloten vennootschap

BvM

Burgemeester van Mierloschool

CAK

Centraal administratiekantoor

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CAR

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

CCGR

Culturele centra gilze en rijen

COA

Centraal orgaan opvang asielzoekers

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

COVM

Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne

CPO

Collectief particulier opdrachtgeverschap

CV

Commanditaire vennootschap

DIFTAR

Gedifferentieerde tarieven

ENGR

Energie Coöperatie Gilze-Rijen

EPC

Energieprestatie coëfficiënt

EVZ

Ecologische verbindingszone

FIDO

Financiering decentrale overheden

FPU

Flexibel pensioen en uittreden

Fte

Full-time equivalent

GBA

Gemeentelijke basisregistratie

GFT

Groente- fruit- en tuinafval

GGD

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio

GMK

Gemeenschappelijke meldkamer

GVVP

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

GPR

Gemeentelijke praktijk richtlijn

GREX

Grondexploitatie

GRIC

Gilze en Rijens industrieel contact

GRP

Gemeentelijk rioleringsprogramma

I&M

Infrastructuur en Milieu

ICT

Informatie communicatie technologie

IHP

Intergraag huisvestingsplan onderwijs

IKB

Individueel keuzebudget

IMW

Instituut voor maatschappelijk werk

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen

JPS

Jenaplanschool

KCC

Klantcontactcentrum

LVO

Landelijk verbeterprogramma overwegen

MBP

Midden Brabant Poort

MFA

Multifunctionele accommodatie

MVA

Materiële vaste activa

MWB

Midden- West-Brabant

NLGR

Natuur- en landschapsvereniging Gilze en Rijen

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

NUP

Nationaal uitvoeringsprogramma

NV

Naamloze vennootschap

NVT

Niet van toepassing

OAB

Onderwijs achterstandenbeleid

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OOGO

Op overeenstemming gericht overleg

OZB

Onroerende zaakbelasting

PGB

Persoonsgebonden overleg

Pmd

Plastic, metalen verpakkingen en drankkartons

PR

Public relations

PW

Participatiewet

RNI

Registratie niet ingezetene

SISA

Single Audit Single Information

SROI

Social return on investments

SWUNG

Samen werken in de uitvoering van nieuw geluidbeleid

TC

Tennisclub

U.A.

Uitgesloten aansprakelijkheid

U/G

Uitgeleend geld

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

vGRP

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

VIP

Vrijwilligers informatiepunt

VNG

Vereniging Nederlandse gemeenten

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

VROM

Ministerie van volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieu

VV

Voetbalvereniging

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet normering topinkomens

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WPO

Wet primair onderwijs

WSW

Wet sociale werkvoorziening

WWB

Wet werk en bijstand

WZSW

Wonen zorg en service in de wijk

ZIN

Zorg in natura

ZLTO

Vereniging voor ondernemers in de groene ruimte