Activa

Bedragen x € 1.000

31 december 2016

31 december 2015

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

653

206

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

653

206

Materiële vaste activa

35.212

34.457

Investeringen met economisch nut

31.733

30.798

Investeringen met economisch nut (met heffing)

3.479

3.659

Investeringen met maatschappelijk nut

0

0

Financiële vaste activa

17.455

23.590

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

129

129

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

105

146

- Deelnemingen

26

776

Overige langlopende leningen u/g

14.011

19.047

Overige financiële vaste activa

3.184

3.492

Totaal vaste activa

53.320

58.253

Vlottende Activa

Voorraden

22.919

34.736

Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden

0

4.337

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

22.919

30.399

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.214

6.012

Vorderingen op openbare lichamen

5.068

2.874

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Overige vorderingen

1.551
2.594

3.138

Liquide middelen

8.356

937

Kassaldi

6

7

Banksaldi

8.350

930

Overig

0

0

Overlopende activa

2.005

1.571

Totaal vlottende activa

42.494

43.256

Totaal-Generaal

97.814

101.509

Passiva

Bedragen x € 1.000

31 december 2016

31 december 2015

Vaste Financieringsmiddelen

Eigen vermogen

26.112

31.455

Algemene reserves

4.453

9.654

Bestemmingsreserves:

- Voor egalisatie van tarieven

0

0

- Overige bestemmingsreserves

20.035

19.670

- Resultaat

1.624

2.131

Voorzieningen

10.177

9.101

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.198

12

Voorzieningen gelijkmatige spreiding lasten

25

2.028

Door derden beklemde middelen met een specifieke richting

6.954

7.061

Langlopende schulden

14.745

15.852

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

14.134

15.221

- Overige binnenlandse sectoren

602

622

Waarborgsommen

9

9

Totaal vaste financieringsmiddelen

51.033

56.408

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

41.321

41.850

- Kasgeldleningen (van niet openbare lichamen)

37.600

37.700

- Banksaldi

0

0

- Overige schulden

3.721

4.150

Overlopende passiva

3.460

3.251

- Verplichtingen (nog te betalen)

2.027

2.146

- Ontvangen bedragen van overheidslichamen met bestedingsdoel

658

577

- Overige vooruit ontvangen bedragen

775

528

Totaal vlottende passiva

44.781

45.101

Totaal-Generaal

95.814

101.509

Gewaarborgde geldleningen

213

241