Immateriële vaste activa

Mutatieoverzicht immateriële vaste activa   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Vermeer-
dering 2016

Verminde-
ring 2016

Afschr.
2016

Boekwaarde
31-12-2016

Immateriële vaste activa

206

759

-

312

653

Totaal

206

759

-

312

653

Vermeerdering 2016
De vermeerdering in 2016 bedraagt € 1.665.000. De belangrijkste (> €100.000) vermeerderingen zijn
Voorbereiding nieuwbouw De Wildschut   144.000
Voorbereiding entreegebied Burg. Sweensplein   156.000
Voorbereiding sporthal/zwembad Vliegende Vennen   430.000
Overigen   29.000

Totale vermeerderingen 2016   759.000

Afschrijving 2016
De belangrijkste (> € 50.000) afschrijvingen zijn
Voorbereiding sporthal/zwembad Vliegende Vennen   123.000
Voorbereiding entreegebied Burg. Sweensplein   60.000
Overigen   129.000

Totale afschrijving 2016   312.000