Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overzicht uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2016

Stand per 31-12-2015

Debiteuren openbare lichamen

5.068

2.874

Verstrekte kasgeldleningen

-

-

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.551

-

Debiteuren algemeen

2.393

2.902

Vorderingen Sociale Zaken

1.574

1.386

Voorziening dubieuze debiteuren algemeen

-556

-509

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken

-821

-741

Overige vorderingen

4

100

Totaal vorderingen

9.214

6.012

Debiteuren openbare lichamen
De vordering op de belastingdienst in het kader van het BTW-compensatiefonds (openstaand € 4,5 miljoen) maakt onderdeel uit van deze balanspost.

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen
Rekening-courant SvN inzake Startersleningen   799.000
Werkkapitaal Midden-Brabant Poort BV/CV   750.000
Overige rekening-courant   2.000
1.551.000

Debiteuren algemeen
Onder de post debiteuren algemeen zijn ook de belastingdebiteuren en debiteuren van de grondexploitatie opgenomen.

Vorderingen Sociale Zaken
De vorderingen Sociale Zaken hebben betrekking op de vorderingen die op cliënten bestaan bij de diverse verstrekkingen. Voor een deel (betreffende BBZ) staat hiertegenover een schuld aan het Rijk, indien werkelijke incasso van deze vorderingen plaatsvindt.

Voorziening Dubieuze Debiteuren
Voor het risico van oninbaarheid is per balansdatum een voorziening gevormd tot een bedrag van € 556.000.

Voorziening Dubieuze Debiteuren Sociale Zaken
Er is een voorziening getroffen voor het feit dat naar verwachting niet alle vorderingen sociale zaken ook daadwerkelijk inbaar zijn.