Langlopende schulden

Mutatieoverzicht langlopende schulden   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Saldo                31-12-2015

Vermeer- dering 2016

Aflossingen 2016

Saldo              31-12-2016

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

15.221

-

1.087

14.134

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

622

-

20

602

Waarborgsommen

9

-

-

9

Totaal

15.852

-

1.107

14.745

Leningen
De “onderhandse leningen van binnenlandse banken” hebben betrekking op de leningen zoals deze door de gemeente zijn aangegaan. In 2016 is een bedrag van € 1.087.000 afgelost op deze leningen. De rentelast voor deze langlopende leningen bedraagt voor 2016 € 625.000.
Het kortlopende deel van de leningen (korter dan 1 jaar) bedraagt € 1.087.000. Dit kortlopende deel van de leningen is hier opgenomen.

Per 24 december 2013 is de brandweerkazerne aan de Burgemeester Krollaan 3 te Gilze, tegen de dan geldende boekwaarde (€ 660.620), in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het gebouw wordt overigens voor rekening en risico van de gemeente onderhouden. Als gevolg hiervan blijft de boekwaarde, onder materiële vaste activa, op de balans staan. Doordat in 2016 is afgeschreven op de boekwaarde van de kazerne, is ook de hiertegenover staande “geldlening” voor het zelfde bedrag afgenomen.

Vlottende passiva