Materiële vaste activa

Mutatieoverzicht materiële vaste activa    Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Vermeer-
dering 2016

Verminde-
ring 2016

Afschr.
2016

Boekwaarde
31-12-2016

Gronden en terreinen EN

1.693

1.748

-

-

3.441

Bedrijfsgebouwen EN

16.425

702

10

1.115

16.002

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  EN

5.278

17

-

302

4.993

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken  EN –heffing

2.403

322

-

423

2.302

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN

-

779

23

756

-

Vervoermiddelen EN

426

384

-

102

708

Machines, apparaten en installaties EN

4.553

243

-

453

4.343

Machines, apparaten en installaties EN-heffing

1.026

-

-

26

1.000

Overige materiële vaste activa EN

2.423

92

11

258

2.246

Overige materiële vaste activa EN-heffing

230

-

-

53

177

Overige materiële vaste activa MN

-

59

-

59

-

Totaal

34.457

4.346

44

3.547

35.212

Per 31 december 2016 zijn onder de materiële vaste activa geen investeringen met maatschappelijk nut (MN) geactiveerd.
In de balans is een splitsing gemaakt tussen investeringen met economisch nut (EN) en investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing (EN-heffing) kan worden geheven. Deze laatste categorie bestaat uit activa met betrekking tot riolering en afvalverwijdering.

Vermeerdering 2016
De vermeerdering in 2016 bedraagt € 4.346.000. De belangrijkste (> € 100.000) vermeerderingen zijn
Herrubricering gronden niet in exploitatie (afkomstig van vlottende activa: voorraden)   1.698.000
Nieuwbouw JPS De Kring   162.000
Entreegebied Burg. Sweensplein   484.000
Calamiteit riolering Dongenseweg Rijen   116.000
Aankoop straatveegmachine   168.000
Aankoop Daf vrachtwagen   216.000
Opknappen Roskamp/Bloemaartsbeemd   158.000
Herinrichting Laagstraat   424.000
Aanpassen kruispunt Alphenseweg-N260   141.000
Overige investeringen   779.000

Totale vermeerderingen 2016   4.346.000