Reserves

Mutatieoverzicht reserves    Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Saldo                31-12-2015

Resultaat 2015

Vermeer-  dering 2016

Verminde-ring 2016

Saldo              31-12-2016

Algemene reserve

4.676

1.427

172

1.406

4.869

Algemene reserve grondexploitatie

4.978

-

153

5.547

-416

Totaal algemene reserves

9.654

1.427

325

6.953

4.453

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve basisonderwijs

459

-

-

260

199

Cultuurfonds

10

-

1

5

6

Best.res. Bestemmingsplannen

188

-

-

23

165

Bestemmingsreserve Sportpark Vijf Eiken

4.118

-

-

218

3.900

Bestemmingsreserve Sportpark Verhoven TC Gilze

1.333

-

-

73

1.260

Bestemmingsreserve Sportpark Verhoven

3.261

-

-

184

3.077

Bestemmingsreserve MFA Molenschot

2.129

-

-

88

2.041

Bestemmingsreserve atletiekbaan

881

-

-

47

834

Bestemmingsreserve Prinsenbosschool

1.072

-

-

36

1.036

Bestemmingsreserve Openbaar Schoolspeelterrein

400

-

-

-

400

Bestemmingsreserve spoorzone

300

300

100

35

665

Bestemmingsreserve Ondernemersfonds

100

-

-

20

80

Bestemmingsreserve WMO

112

404

-

-

516

Bestemmingreserve wegen

1.077

-

606

239

1.444

Bestemmingsreserve groen

475

-

174

142

507

Bestemmingsreserve openbare verlichting

129

-

221

16

334

Bestemmingsreserves grondexploitatie

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

1.985

-

5

56

1.934

Reserve Revitalisering bedrijventerreinen

799

-

-

-

799

Reserve Revitalisering buitengebied

842

-

5

8

839

Totaal bestemmingsreserves

19.670

704

1.112

1.450

20.036

Totaal Reserves

29.324

2.131

1.437

8.403

24.489

Doel reserves

Omschrijving

Doelstelling

Algemene reserves

Algemene buffer, voor het opvangen van exploitatietekorten en incidentele lasten.

Bestemmingsreserve basisonderwijs

Kostenegalisatie van de onderwijshuisvesting.

Cultuurfonds

Verwerving en in stand houden van culturele voorzieningen.

Best.res.  Bestemmingsplannen

Bekostiging bestemmingsplannen.

Bestemmingsreserve Sportpark Vijf Eiken

Dekking jaarlijkse afschrijvingskosten investeringen Sportpark Vijf Eiken.

Bestemmingsreserve Sportpark Verhoven TC Gilze

Dekking voor de voorbereiding verplaatsing TC Gilze.

Bestemmingsreserve Sportpark Verhoven

Dekking jaarlijkse afschrijvingskosten investeringen Sportpark Verhoven.

Bestemmingsreserve MFA Molenschot

Dekking jaarlijkse afschrijvingskosten investeringen MFA Molenschot.

Bestemmingsreserve atletiekbaan

Dekking jaarlijkse afschrijvingskosten investeringen atletiekbaan Spiridon.

Bestemmingsreserve Prinsenbosschool

Dekking jaarlijkse afschrijvingskosten investeringen Prinsenbosschool.

Bestemmingsreserve Openbaar Schoolspeelterrein

Dekking van de kosten van de realisering van openbare schoolspeelterreinen.

Bestemmingsreserve spoorzone

Dekking van de kosten ten behoeve van de ontwikkeling van de spoorzone.

Bestemmingsreserve Ondernemersfonds

Dit fonds is bestemd om de collectiviteit van winkeliers- en
bedrijvenverenigingen te bevorderen en te ondersteunen.

Bestemmingsreserve WMO

Dekking van de kosten van de Compensatieregeling Eigen Risico

Bestemmingreserve wegen

Structureel voorzien in het onderhoud van wegen en egalisatie van jaarlijkse kosten van onderhoud wegen.

Bestemmingsreserve groen

Structureel voorzien in het onderhoud van groen en egalisatie van jaarlijkse kosten van onderhoud groen.

Bestemmingsreserve openbare verlichting

Structureel voorzien in het onderhoud van openbare verlichting en egalisatie van jaarlijkse kosten van onderhoud openbare verlichting.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Buffer voor infrastructurele projecten.

Reserve Revitalisering bedrijventerreinen

Buffer voor kosten van revitalisering bedrijventerreinen.

Reserve Revitalisering buitengebied

Buffer voor kosten van revitalisering buitengebied.

Mutaties reserves

Algemene Reserve

Het jaarrekeningresultaat 2015 ter grootte van € 2.131.000 is voor een bedrag van € 1.427.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve. Daarnaast is € 300.000  toegevoegd aan de bestemmingsreserve Spoorzone en € 404.000 aan de bestemmingsreserve WMO.

Vermeerdering 2016 € 172.000
Totaal overzicht vermeerderingen algemene reserve:
Budgetoverheveling via algemene reserve naar 2017 conform besluit 2e turap 2016:
Herinrichting jongerencentrum A16   8.000
Entree Chaamse bossen   10.000
Ommetje Molenschot   10.000
Krediet omgevingswet   14.000
Actualiseren welstandsbeleid   15.000
Beleid goedkoop wonen   15.000
Bestemmingsplan Molenschot   25.000
Bestemmingsplan Aeroparc   25.000
Bedrijfsinvesteringszone   25.000
Onderzoek winkelaanbod   25.000
172.000

Vermindering 2016 € 1.406.000
Totaal overzicht verminderingen algemene reserve (> €100.000):
Herinrichting Laagstraat   222.000
Aanpassing kruising Alphenseweg-N260   141.000
Kaders ambtelijke fusie   379.000
Budgetoverheveling 2015 budget openbare verlichting   145.000
Overige onttrekkingen   519.000

1.406.000

Algemene Reserve Grondexploitatie

Vermeerdering 2016 € 153.000
De vermeerdering betreft winstneming op het project Eikenveld.

Vermindering 2016 € 5.547.000
De verminderingen van de algemene reserve grondexploitatie bestaan uit de
volgende mutaties:
Getroffen verliesvoorzieningen   5.257.000
Lasten opsporing en ruiming van conventionele explosieven   80.000
Verliesneming   73.000
Vpb-plicht   137.000

5.547.000

Bestemmingsreserves

Vermeerdering 2016 € 1.112.000

De belangrijkste vermeerderingen van de bestemmingsreserves bestaan uit de
volgende mutaties (>€ 100.000):
Storting voorbereidingskrediet spoorzone in bestemmingsreserve   100.000
Bestemmingsreserve wegen   606.000
Bestemmingsreserve openbaar groen   174.000
Bestemmingsreserve openbare verlichting   221.000
Overige vermeerderingen   11.000

1.112.000

Vermindering 2016 € 1.450.000
De belangrijkste verminderingen van de bestemmingsreserves (> €100.000) hebben betrekking op:
Bestemmingsreserve basisonderwijs   260.000
Bestemmingsreserve sportpark Vijf Eiken   218.000
Bestemmingsreserve sportpark Verhoven   184.000
Bestemmingsreserve wegen   239.000
Bestemmingsreserve openbaar groen   142.000
Overige verminderingen    407.000

1.450.000
Resultaat

Het “Resultaat 2016” van € 1.624.000 positief is afzonderlijk in de balans opgenomen. Voor een toelichting over de realisatie van dit resultaat wordt verwezen naar de programmaverantwoording.