Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overzicht netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2016

Stand per 31-12-2015

Kasgeldleningen

37.600

37.700

Banksaldi

-

-

Crediteuren algemeen

3.310

3.730

Crediteuren sociale zaken

411

420

Totaal kortlopende schulden

41.321

41.850

Kasgeldleningen
Het totaal aan kasgeldleningen bedraagt per balansdatum € 37.600.000.

Crediteuren algemeen

De crediteuren algemeen hebben betrekking op diverse leveringen en diensten van derden aan de gemeente. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het belangrijkste deel van deze schulden voldaan.

Crediteuren Sociale Zaken

Deze balanspost toont de doorbetalingsverplichting aan het rijk voor wat betreft het aandeel van het rijk in de vorderingen op grond van BBZ.