Overlopende activa

Overzicht overlopende activa   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2016

Stand per 31-12-2015

Overlopende activa

2.005

1.571

Totaal overlopende activa

2.005

1.571

De overlopende activa bestaan vooral uit de volgende posten:
Nog te ontvangen huurbijdrage ABG-organisatie 2016   545.000
Toeristenbelasting 2016   100.000
Vangnetregeling BUIG 2015   108.000
Vangnetregeling BUIG 2016   744.000
Vooruitbetaalde bedragen    179.000
Te verhalen kosten faciliterend grondbedrijf   57.000
Overige posten per saldo   272.000

2.005.000
De afwikkeling in 2017 van bovengenoemde posten vertoont een normaal patroon.