Voorraden

Overzicht voorraden   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2016

Stand per 31-12-2015

Nog niet in exploitatie genomen gronden

-

4.337

Voorziening verwachte verliezen

-

-

In exploitatie genomen gronden

31.194

33.416

Voorziening verwachte verliezen

-8.275

-3.017

Totaal

22.919

34.736

De balanspost voorraden heeft betrekking op de boekwaarde van de diverse complexen van de grondexploitatie.

Hiervan is de volgende specificatie te geven:

Niet in exploitatie genomen gronden            Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2016

Stand per 31-12-2015

Centrumplan Gilze - centrumdeel

-

2.639

Rijksweg 5, Hulten

-

975

Midden Brabant Poort fase 3

-

240

Diverse gronden niet in exploitatie

-

483

Totaal

-

4.337

In exploitatie genomen gronden   Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31-12-2016

Stand per 31-12-2015

Alphenseweg

4

-

Gilze Zuid-West

-

2.991

Centrumplan Gilze – parkdeel

-186

14

Wendel  Zuid

1.110

1.094

De Nieuwe Erven Molenschot

477

477

Eikenveld te Hulten

-491

178

Haansberg Europalaan

11

11

Haansberg Oost

9

9

Midden Brabant Poort

13.649

14.242

Midden Brabant Poort fase 1

-1.756

-1.802

Midden Brabant Poort fase 2

3.597

3.581

Vliegende Vennen Paarse Strook

-12

-12

Vliegende Vennen Oostzijde Rotonde

1.362

1.354

Vliegende Vennen Noord Oost

204

1.045

Rijen Noord-Oost

8.066

8.015

Verbreding N282

-

125

Centrumplan Oost

2.213

2.061

Centrumplan Gilze - centrumdeel

2.938

Overig

-

33

Totaal

31.194

33.416

De boekwaarde van in exploitatie genomen gronden bedraagt € 31,2 miljoen.
De waardering ultimo 2016 is gebaseerd op het business case scenario. In dit scenario hebben we het meest realistische scenario doorgerekend.

Midden-Brabant Poort
Het resultaat van Midden-Brabant Poort fase 1 benaderen wij op rekenkundige wijze volgens een business case scenario, mid case scenario en worst case scenario. De fasering van de grondverkopen vormt een risico in de grondexploitatie van Midden-Brabant Poort. Om dit risico in beeld te brengen vertragen wij de grondverkopen in het mid case scenario en worst case scenario. De resultaten op eindwaarde volgens het business case scenario en mid case scenario geven voldoende ruimte voor tegenvallers. Het worst case scenario laat een klein positief resultaat op eindwaarde zien, waardoor er dus geen ruimte is voor tegenvallers.

Vliegende Vennen Noord Oost
De grondverkopen in het project Vliegende Vennen Noord Oost verlopen naar tevredenheid. Hierdoor is de boekwaarde aanzienlijk gedaald.

Grondexploitatie
Grondexploitatie is het proces, en de daarmee gemoeide investeringen en uitgaven, dat leidt tot de productie van bouw- en woonrijpe grond. De bouw- en woonrijpe grond verkopen wij aan andere partijen die op de grond vastgoed kunnen ontwikkelen. Een hulpmiddel in dit proces zijn de grondexploitatieberekeningen. Onze grondexploitatieberekeningen bestaan uit dynamische rekenmodellen.

Minimaal twee keer per jaar actualiseren wij de grondexploitatieberekeningen van de actieve bouwgronden in exploitatie. Wij houden in dat geval onder andere rekening met het volgende:

  • Het moment van grondaankopen.
  • De kosten van bouw- en woonrijpmaken.
  • Plankosten (planvoorbereiding, -toezicht, en -uitvoering).
  • De temporisering van de verkopen.
  • Indexering van kosten en opbrengsten.
  • De peildatum van kosten en opbrengsten.
  • Rentestand.
  • De werkelijke kosten ten opzichte van de verwervings-, planontwikkelings- en uitvoeringskredieten.

Voor gronden die we afwaarderen, vormen wij een voorziening. We brengen dit bedrag ten laste van de reserve grondexploitatie. Jaarlijks bezien we bij de jaarrekening of we de gronden moeten afwaarderen en een verliesvoorziening moeten treffen.

Voorziening verwachte verliezen
De voorziening verwachte verliezen is gevormd voor een aantal complexen waarop een negatief saldo wordt verwacht. Wij vormen de voorziening voor verwachte verliezen voor projecten waarin wij niet alle kosten kunnen verhalen op de initiatiefnemer en/of dat de kosten niet gedekt worden door opbrengsten.
De verliesvoorzieningen bedragen per 31 december 2016 totaal € 8,3 miljoen.