Nadere toelichting

Legenda:

Voldoende

Attentie/kwetsbaar

Kwetsbaar

Kengetal: Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en de hoogte van de investeringen uit het nabije verleden. Bij een score tussen de 100% en 130% is voorzichtigheid geboden. Bij een netto schuldquote hoger dan 130% doet een gemeente er goed aan om schulden af te bouwen. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2016 bedraagt de netto schuldquote 58% (2015 85%), ruim onder de 100%.

Kengetal: Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote wordt tevens berekend met een correctie voor verstrekte leningen (uitgaand geld). Het verschil met de netto schuldquote (zonder correctie) vertegenwoordigt het mogelijke risico dat de gemeente loopt als alle verstrekte leningen niet terug betaald zouden worden. Bij de jaarrekening 2016 was dit verschil 50%. In verhouding tot andere gemeenten hebben wij wel een relatief hoge netto schuld. Dit wordt veroorzaakt door aangetrokken externe financiering voor de grondexploitaties, maar ook door de ambtenarenhypotheken. De netto schuld positie / exploitatie blijft ruimschoots onder de kritische norm (135%).

Kengetal: Solvabiliteitsratio/schuldratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarin bezit op de balans is afbetaald. Hoe hoger de uitkomst hoe gunstiger. We financieren dan immers meer met eigen vermogen. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2016 scoort Gilze en Rijen een solvabiliteitsratio van 29%. Meerjarig gezien blijft dit percentage vrij constant. De schuldratio geeft aan welk aandeel van het gemeentebezit is belast met schulden. Dit is het spiegelbeeld van de solvabiliteitsratio.
Als norm geldt een schuldratio tussen de 20% en 70%.

Kengetal: Structurele exploitatieruimte

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) te dekken. Meerjarig gezien zien we dat de structurele lasten en structurele baten nagenoeg met elkaar in evenwicht zijn.

Kengetal: Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang omdat deze waarde nog moet worden terugverdiend door middel van verkopen. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht. Ultimo 2016 bedraagt de boekwaarde van de 'bouwgrond in exploitatie' 39% van de totale baten (voor bestemming). Ultimo 2015 was dit 61%. De daling komt door de in 2016 aanvullende gevormde verliesvoorzieningen.

Kengetal: Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit is gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden (kosten van rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB). Een percentage van minder dan 100% geeft aan dat de woonlasten onder de landelijk gemiddelde tarieven liggen.
In het Coalitieakkoord 2014-2018 is afgesproken dat we bij de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland blijven behoren. De gemiddelde woonlasten bedragen in 2016 € 596. Ten opzichte van 2015 een stijging van 1,3%. Het landelijk gemiddelde over 2016 was € 723,-.