Verloop kengetallen

Kengetallen:

Rekening
2015

Rekening
2016

Netto schuldquote

85%

58%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

50%

35%

Solvabiliteitsratio

31%

29%

Structurele exploitatieruimte

7%

4%

Grondexploitatie

61%

39%

Belastingcapaciteit

82%

81%