Ontwikkeling weerstandscapaciteit 2016-2023

In onderstaand overzicht schetsen wij, naast de situatie op basis van de jaarrekening 2016, de ontwikkeling van het weerstandsvermogen voor de jaren 2017-2023. Het betreft een actualisatie van de gegevens die wij bij de begroting 2017 hebben gepresenteerd.
Bedragen x € 1 mln.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Beschikbare weerstandscapaciteit

15,0

13,8

13,1

13,1

13,8

13,7

13,6

13,4

Risico's

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

Weerstandsvermogen (absoluut)

2,6

1,3

0,6

0,7

1,3

1,2

1,1

0,9

Weerstandsvermogen (relatief)

121%

111%

105%

105%

111%

110%

109%

107%

Bij de begroting 2017 was het weerstandsvermogen aan het einde van de planhorizon nog ca. € 1.000.000 negatief (relatief 92%). Ten opzichte van de actualisatie nu (€ 0,9 miljoen positief, relatief 107%) is sprake van een positief verschil van € 1,9 miljoen, 15%. Hieronder een verklaring op hoofdlijnen:

  • Jaarrekeningsaldo 2016 ná bestemming van € 1,3 miljoen is hoger dan wat tot dusver was verwerkt in de doorkijk (1 ste turap 2016 ad. € 0,8 miljoen). Dit leidt tot een voordeel van € 0,5 miljoen;
  • De stille reserve is ten opzichte van de vorige doorkijk toegenomen. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen;
  • De risico’s zijn ten opzichte van de vorige doorkijk afgenomen, zoals eerder genoemd in deze paragraaf. Dit leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen;
  • Er zijn hogere winstnemingen geprognosticeerd ten opzichte van de vorige actualisatie. Dit leidt tot een voordeel van € 1,5 miljoen;
  • Overige € 0,6 miljoen nadeel.

Aan de afspraak dat de weerstandscapaciteit en de risico’s zich als 1:1 verhouden, kunnen wij op basis van de huidige inzichten voldoen. De afgelopen jaren hebben we gezien, dat voornamelijk door ons renteresultaat, wij positieve jaarrekeningsaldi hebben gerealiseerd. Wel moet gezegd worden, dat dit jaarrekeningpotentieel deels onder druk staat vanwege de nieuwe BBV regels omtrent rentetoerekening. Desondanks willen wij de komende jaren de jaarrekeningsaldi, net als in 2015 en 2016, blijven gebruiken om ons weerstandsvermogen te verbeteren.

In onderstaande grafiek wordt e.e.a. grafisch weergegeven: