Groenstructuur- en groenbeheerplan

Voor 2016 geldt het meerjarenprogramma Groen 2009-2020. Het structureel beschikbare jaarbudget voor geprogrammeerd onderhoud groen in 2016 bedraagt €172.000. De totaal geraamde uitgaven op basis van het uitvoeringsplan 2016 bedragen 588.000. Naast het structureel beschikbare jaarbudget van
€ 172.000 wordt het saldo van de bestemmingsreserve groen voor € 416.000 aangewend
(€ 172.000 + € 416.000 = € 588.000).

De werkelijke uitgaven in 2016 bedragen € 140.000. Het verschil ad. € 32.000 ten opzichte van het structureel beschikbare budget van € 172.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve groen.