Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

In de vergadering van 8 juni 2015 heeft de raad het Gemeentelijke RioleringPlan (GRP) voor de planperiode 2016-2020 vastgesteld. In dit plan is het beleid en beheer van de riolering uiteengezet. Voor 2016 zijn de geraamde lasten en baten op basis van de jaarschijf 2016 uit het GRP in de begroting opgenomen. Het verschil tussen de lasten en baten wordt verrekend met de voorziening riolering. Per saldo is dus sprake van een neutraal effect op de exploitatie.

Voor 2016 is een onttrekking aan de voorziening riolering geraamd van € 372.000 (lasten hoger dan de baten). Omdat de werkelijke baten in 2016 hoger zijn dan de werkelijke lasten is een bedrag van € 96.000 aan de voorziening toegevoegd.