Wegbeheerplan

Voor 2016 geldt het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP 2009-2015) met bijbehorend uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan 2016 is voor de uitvoering van een tiental projecten een bedrag van € 2.030.000 geraamd. Aan drie van deze projecten is ook (gedeeltelijk) uitvoering gegeven voor een bedrag van € 45.000. Daarnaast is een bedrag van € 540.000 uitgegeven aan projecten die zijn doorgeschoven vanuit voorgaande jaren. De jaarlijkse kosten worden ten laste gebracht van de algemene reserve.

Ten aanzien van het onderhoud wordt tweejaarlijks een inspectie uitgevoerd. De laatste inspectie is uitgevoerd in 2015. Op basis van deze inspectie ontstaat een actueel beeld van de onderhoudstoestand van onze wegen. Jaarlijks wordt een bedrag van € 606.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve wegen die als dekking dient voor de jaarlijkse onderhoudskosten. De werkelijke uitgaven in 2016 bedragen € 337.000.