Kostendekkendheid rioolrecht en afvalstoffenheffing

Jaarlijks worden bij de opstelling van de (meerjaren-)begroting op basis van het principe 100% kostendekkendheid de tarieven van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing bepaald. In de kosten van de riolering wordt voorzien door rioolheffing. Bij gemeentereiniging worden kosten gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Op grond van de notitie van de commissie BBV van november 2014 hebben we de egalisatiereserve afval en de reserve riolering omgevormd tot voorzieningen. De commissie geeft als reden hiervoor aan, dat het via de riool- en afvalstoffenheffing geïnd geld altijd voor dit doel moet worden aangewend. Omdat (bestemmings)reserves in principe vrij besteedbaar zijn, hebben we de egalisatiereserve afval en de reserve riolering, op aanbeveling van de commissie BBV, omgezet naar een voorziening.

Bij de jaarrekening vindt de nacalculatie afvalstoffenheffing en rioolheffing plaats en worden eventuele voor- en nadelen verrekend met daarvoor bedoelde voorzieningen. Voor de jaarrekening 2016 is onderstaand overzicht opgesteld, waarbij de cijfers zijn afgezet tegen de jaarrekening 2015:

Riolering

Reiniging

2016

2015

2016

2015

Saldo baten en lasten exploitatie

1.312.988

1.038.033

1.936.062

2.090.828

Lasten verevening compensabele BTW

143.544

120.677

261.997

311.600

Totaal saldo baten en lasten exploitatie

1.456.533

1.158.711

2.198.059

2.402.428

Totaal baten uit heffingen

1.552.285

1.550.413

2.015.362

2.095.995

Resultaat

95.752

391.703

182.697-

306.433-

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat (zie ook overzicht van reserves en voorzieningen):

  • na verwerking van het resultaat 2016, de voorziening riolering toeneemt met € 95.752;
  • na verwerking van het resultaat 2016,de voorziening reiniging afneemt met € 182.697