Volume en bedrag aan kwijtscheldingen

Zoals binnen onze gemeente gebruikelijk bestaat de mogelijkheid om voor de aanslagen rioolheffing en afvalstoffenheffingen jaarlijks een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Personen die binnen de daarvoor geldende regels vallen (betrokkenen hebben geen vermogen en de betalingscapaciteit is te laag om de aanslag te betalen), kunnen door het indienden van een dergelijk verzoek voor één of meerdere opgelegde belastingen (rioolheffing/afvalstoffenheffing) kwijtschelding ontvangen. Op basis van vastgestelde rijksnormen en richtlijnen zijn de ingediende verzoeken beoordeeld. Over de jaren 2011 tot en met 2016 is het volgende overzicht te geven:

Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

Jaar

Begroot

Werkelijk

Saldo

2011

€ 132.276

€ 104.259

€ 28.017

2012

€ 103.708

€ 112.382

-€ 8.674

2013

€ 111.109

€ 114.970

-€ 3.861

2014

€ 111.109

€ 115.454

-€ 4.345

2015

€ 111.109

€ 121.740

-€ 10.631

2016

€ 111.109

€ 102.966

€ 8.143