Lokale heffingen

Binnen de lokale heffingen wordt onderscheid gemaakt tussen heffingen die:

  • het gevolg zijn van wettelijke taken, die wel als gemeente moeten uitvoeren (de gebonden heffingen );
  • onderdeel uitmaken van het gemeentelijke belastingbeleid (de vrij besteedbare heffingen ) .

Bij de gebonden heffingen is kostendekkendheid het uitgangspunt. De gebruiker betaalt in principe de integrale kosten van de geleverde producten en diensten. In de praktijk blijkt het bepalen van kostendekkendheid een lastig onderwerp. Wettelijk is bijvoorbeeld een aantal onderdelen bepaald, die niet in een uiteindelijk tarief mogen worden meegenomen. Jaarlijks bij de begroting worden de mogelijkheden om een hogere mate van kostendekking te realiseren bekeken. Tevens wordt ieder jaar onderzocht of nieuwe inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord. Randvoorwaarde hierbij is uiteraard dat deze gebonden heffingen doelmatig worden ingezet.

De vrij besteedbare heffingen zijn een belangrijk politiek instrument en maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijke (belasting-)beleid. Het uitgangspunt bij deze onderwerpen is dat de eventuele stijging niet hoger is dan de landelijke inflatieontwikkeling. Dit is ook voor het jaar 2016 het uitgangspunt geweest.

Heffingen

Begroot

Realisatie

Realisatie

2016

2016

2015

I Gebonden heffingen

Secretarieleges

€ 526.154

€ 493.175

€ 441.316

Rioolheffing

€ 1.568.028

€ 1.552.285

€ 1.550.413

Afvalstoffenheffing

€ 2.096.305

€ 2.015.362

€ 2.095.995

Bouwleges

€ 449.959

€ 463.348

€ 573.466

Marktgelden

€ 27.255

€ 23.978

€ 24.976

Principeverzoeken

€ 38.359

€ 18.048

€ 9.464

Overige leges:

€ 46.319

€ 58.477

€ 51.370

Gebruiksvergunningen

€ 0

€ 0

€ 868

Kansspelbelasting

€ 8.563

€ 8.987

€ 9.687

Kabels / leidingen

€ 36.614

€ 49.490

€ 40.815

Bodemonderzoeken

€ 1.142

€ 0

€ 0

Totaal I Gebonden heffingen:

€ 4.752.379

€ 4.624.673

€ 4.747.001

II Vrij besteedbare heffingen

Onroerende zaakbelastingen

€ 5.421.654

€ 5.440.563

€ 5.356.839

Toeristenbelasting

€ 211.675

€ 234.727

€ 202.747

Hondenbelasting

€ 120.389

€ 125.054

€ 123.472

Kermisgelden

€ 28.790

€ 28.715

€ 28.815

Totaal II Vrij besteedbare heffingen:

€ 5.782.508

€ 5.829.060

€ 5.711.873

Totaal opbrengsten:

€ 10.534.887

€ 10.453.733

€ 10.458.874