Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen de binnen een jaar vervallende schulden. De aflossingsverplichtingen van de langlopende geldleningen voor het jaar 2016 (feitelijk kortlopende verplichtingen) zijn opgenomen onder de langlopende schulden.