Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene, bestemmingsreserves en het nog te bestemmen resultaat. Een nadere uiteenzetting over de reserves is opgenomen in de toelichting op de balans.
Reserves worden gevormd volgens de door de raad ter zake genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan deze reserves geschieden volgens daartoe strekkende raadsbesluiten.