Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Tabel renterisico en renterisiconorm

Begroot
2016

Werkelijk
2016

1.Renteherzieningen op vaste schuld

0

0

2.Aflossingen

1.087.983

1.087.983

Renterisico (1+2)

1.087.983

1.087.983

3.Begrotingstotaal

68.515.211

73.350.895

4.Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

Renterisiconorm (3 x 4)

13.703.042

14.670.179

Toets renterisiconorm

5.Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

12.615.059

13.582.196

Bovenstaande tabel laat zien dat de renterisiconorm voor de rekening 2016 € 14.670.895 bedraagt. Gezien het renterisico  van € 1.087.983  kan gesteld worden dat de renterisiconorm niet is overschreden.