Kaderstellende beleidsnota's

- Financiële verordening gemeente Gilze en Rijen (2007);
- Mandaatregeling (2010);
- Nota Investeringsbeleid (2007);
- Nota reserves en voorzieningen (2010);
- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (2010);
- Regeling budgethouderschap en budgetbeheer algemeen en voor projecten (2006);
- Regeling inkoop en aanbestedingsprocedure (2004);
- Verordening “drempelbedrag planschade” (2005);
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Gilze en Rijen (2007);
- Verordening op de heffing en invordering leges (2006);

- Rapport “Verbetering projectsturing en beheersing” (2011).
In het kader van de ambtelijke fusie gaan we een aantal verordeningen herzien.