Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
700Algemene uitkeringL0000
B30.32030.95531.390435
710BelastingenL300-27-27
B5.7675.7675.80033
720TreasuryL3131354
B1.2391.4581.273-185
730Algemene baten en lastenL38-901-409492
B691692435-256
740ReservesL373.3013.566265
B2.9967.60510.5332.928
Totaal lasten1352.4313.165734
Totaal baten41.01246.47749.4322.956
Saldo-40.877-44.045-46.2672.222

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1.

In de oorspronkelijke begroting was voor onvoorzien een bedrag opgenomen van circa € 71.000. Bij de 2de tussentijdse rapportage is dit bedrag verlaagd met € 30.000. Het restant is niet meer aangesproken in 2016.

L

41

V

I

2.

In de begroting is bij “nog te concretiseren maatregelen” een raming opgenomen van € 100.000. Deze raming is gebaseerd op de onderuitputting op kapitaallasten. De voordelen komen terug bij de verschillende programma’s. De voordelen zijn echter beperkt.

B

100

N

I

3.

Voor diverse investeringen brengen we de afschrijvingslasten ten laste van de daarvoor bedoelde bestemmingsreserves. De rentelasten van deze investeringen verantwoorden we in de exploitatie. Dit resulteert in een incidenteel nadeel (Spiridon € 40.000, Prinsenbos € 48.000, TC Gilze € 53.000).

B

142

N

I

4.

In 2016 hadden we in de begroting rekening gehouden met een groter voordeel op de kortlopende rente dan uiteindelijk gerealiseerd is. Dit leidt tot een incidenteel nadeel.

L

300

N

I

5.

In 2016 hebben we minder rentelasten toe kunnen rekenen aan de grondexploitatie. Hierdoor ontstaat er een nadeel in de reguliere exploitatie.

L

238

N

I

6.

Twee financiële vaste activa (Appa pensioenrekening en vordering op BNG vanuit voormalige gemeenschappelijke regeling HNG) hebben we moeten herwaarderen conform de (herziende) BBV regeling. Dit leidt tot een nadeel van € 202.000

B

202

N

I

7.

Diverse tractiemiddelen zijn in 2016 ingeruild. Dit leidt tot een incidenteel voordeel.

B

39

V

I

8.

De algemene uitkering is € 435.000 hoger dan begroot. Dit heeft vooral de volgende oorzaken:

  • vaststelling bebouwing en aantal kernen voor 2016 (183.000 V);
  • bijstellingen 2015 (188.000V);
  • In 2016 zijn via de Septembercirculaire (zie toelichting programma 5, € 128.000) en Decembercirculaire (€ 85.000) middelen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. Deze middelen (in totaal € 213.000) zijn in 2016 nog niet besteed. We stellen voor deze over te hevelen naar 2017.

B

435

V

I

9.

Mutaties reserves (zie voor een specificatie het overzicht mutaties reserves).

L
B

265
2.928

N
V

I
I

10.

Overige afwijkingen.

L
B

28
2

V
N

Totaal

2.222

V