Kaderstellende beleidsnota's

- Afvalplan Gilze en Rijen (september 2011);
- Gemeentelijk geurbeleid (november 2008);
- Integraal Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (14 maart 2005);
- Nota speelruimtebeleid (september 2011);
- Groenstructuurplan (2011);
- Werkplan landschapsontwikkeling en biodiversiteit Gilze en Rijen 2012;
- Nota buurtbeheer nieuwe stijl “Samen de leefbaarheid verbeteren” (april 2013);
- Contract Groen Blauwe Diensten provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap 2014-2017;
- Verkeer - en Vervoersplan (GVVP) 2009-2015;
- MER N282;
- Strategische Agenda Hart van Brabant (2013);
- Nieuwe structuurvisie stedelijk gebied (2015);
- Kapbeleid gemeente Gilze en Rijen (2013);
- Uitvoeringsstrategie Spoorzone (2015);

- (verbrede) Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) (2015).