Context en achtergronden

Woonomgeving
De kwaliteit van de woonomgeving wordt onder meer bepaald door de manier waarop de gebruikers er mee omgaan. We nemen maatregelen om het gedrag van de gebruikers te beïnvloeden (lawaai, rommel, hondenpoep, hard rijden), maar de gemeente blijft daarbij afhankelijk van de inzet en goede wil van haar burgers. We betrekken inwoners en bedrijven nadrukkelijk bij plannen tot herinrichting van het openbaar gebied.
We spelen daarbij zo goed mogelijk in op de wensen en ideeën die bij de bewoners en bedrijven leven over de inrichting van hun woon- en werkomgeving. De gemeente is eindverantwoordelijk voor (het behoud van) de kwaliteit van de openbare ruimte en voor de naleving van vastgesteld beleid en wetgeving. In ieder project geven wij de kaders van tevoren duidelijk aan. Wij stimuleren inwoners en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid te dragen bij de realisering van projecten.

Landschap
Het buitengebied van onze gemeente bepaalt in belangrijke mate het karakter van onze gemeente. Een groot deel is in gebruik voor agrarische doeleinden, maar een ander groot deel bestaat uit open landschap in afwisseling met uitgestrekte bos- en natuurgebieden. Dat zorgt voor een aantrekkelijk recreatief aanbod. Wij maken ons sterk voor behoud en versterking van die verscheidenheid en kwaliteiten. We voeren hierover intensief en open overleg met de betreffende organisaties en betrokkenen.

Wij ondersteunen ontwikkeling van de agrarische sector, mits dit past in de totale ontwikkeling van onze gemeente en het landelijk en provinciaal beleid.
Bij natuur en landschap zetten wij niet zo zeer in op vergroting van de betreffende gebieden maar veel meer op verbetering van de kwaliteit daarvan. Dat laatste doen we samen met alle betrokken partijen en organisaties. Goede voorbeelden zijn o.a. vervolgplannen van de Ecologische VerbindingsZone (EVZ) de Boomkikker, ontwikkeling van het gebied rond de Gilzer Wouwerbeek en de zuidflank van Gilze. Samen met het Brabants Landschap richten we de besteding van het budget ‘Groen Blauwe Diensten’ vooral daarop. Ook vinden we het belangrijk dat het ons omringend landschap ‘bewandelbaar’ is. Daarom hechten we waarde aan het realiseren van ‘ommetjes’ o.a. in Molenschot en Hulten.

Wij vinden het vergroten van de biodiversiteit erg belangrijk. We hebben hiervoor samen met de NLGR (Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen) een werkplan opgesteld. Centraal staat daarin het versterken van de biotoop van de steenuil, in 2010 gekozen als ambassadeur voor de biodiversiteit in onze gemeente. Onze rol is vooral die van regisseur. We organiseren diverse vormen van overleg met onder andere de ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie) , de NLGR (Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen), het Waterschap, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en het ministerie van Defensie.

Verkeer
Het verkeersbeleid in Gilze en Rijen maakt het inwoners en bezoekers mogelijk zich veilig en snel te verplaatsen. Het beleid draagt tevens bij aan een veilige en leefbare omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. De gedachte achter het concept "Duurzaam Veilig" heeft zich de afgelopen jaren bewezen en blijft de komende jaren de hoeksteen van het verkeersbeleid van de gemeente Gilze en Rijen.

In het verkeersbeleid kiezen wij voor de drie pijlers bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Er is niet voor gekozen om in één van de drie pijlers uit te blinken, maar het in een gezonde onderlinge balans te brengen en te houden. Het gemeentelijke verkeersbeleid sluit aan op het Rijks- en Provinciaal beleid.

Om aan de beleidsuitgangspunten invulling te geven voeren we de projecten, die in het meerjaren- uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, uit. Het uitvoeringsprogramma stellen we jaarlijks bij om goed op de veranderende omstandigheden in te kunnen spelen. Hierbij houden we rekening met de beschikbare middelen zoals die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.