Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
300MilieubeheerL430680596-83
B1190132-59
310GemeentereinigingL1.2291.3841.46480
B2.3902.5482.60153
320RioleringL1.0581.0581.0645
B1.6211.6211.592-29
330WegenL2.4983.3981.525-1.872
B8410915647
340Groen, natuur en landschapL1.0341.0901.003-87
B4011
350BegraafplaatsenL5770
B0000
Totaal lasten6.2547.6155.659-1.957
Totaal baten4.1004.4684.48214
Saldo2.1543.1471.1771.970

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1.

Het totale voordeel voor gemeentereiniging bedraagt ten opzichte van de begroting € 145.000. We dachten in 2016 in totaal € 327.000 te onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing. In werkelijkheid onttrekken we € 183.000.

Enerzijds wordt dit veroorzaakt door hogere inkomsten van € 87.000. Doordat er beter gescheiden is hebben we meer inkomsten vanuit de inzameling van papier (€ 36.000) en PMD (€ 116.000). Hier staat tegenover dat er minder restledigingen zijn gedaan, waardoor de inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing € 81.000 lager zijn dan begroot. Samen met overige inkomstenvoordelen van € 16.000 leidt dit tot een voordeel van € 87.000 aan de baten kant.

Anderzijds is er sprake van lagere kosten van € 58.000. Dit wordt veroorzaakt door minder compensabele BTW (€ 23.000), minder inzamelkosten voor glas door dit in eigen beheer uit te voeren (€ 18.000) en minder verwerkingskosten grof afval op de milieustraat (€ 20.000). Samen met overige kostennadelen van € 3.000 leidt dit tot een voordeel van € 58.000. Doordat het voordeel van € 145.000 wordt onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing, bedraagt het totale saldo aan de lasten kant € 87.000 nadelig (€ 58.000 -/- € 145.000).

L
B

87
87

N
V

I
I

2.

In 2016 zijn de uitgaven voor Groenblauwe diensten € 12.000 lager dan begroot. Doordat deze bijdrage aan de algemene reserve onttrokken wordt is het effect voor de exploitatie neutraal omdat we dus ook minder aan de reserve onttrekken (toelichting op reserves 980).

L

12

V

I

3.

We hadden een onttrekking begroot van € 172.000 aan de bestemmingsreserve groen voor projecten die in 2016 uitgevoerd zouden gaan worden. De werkelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve bedraagt € 140.000, dit betekent een voordeel van € 32.000. Doordat de onttrekking loopt via de reserve, is het effect voor de exploitatie neutraal  (toelichting op reserves 980).

L

32

V

I

4.

In 2016 hebben we minder uitgegeven aan geluidsisolatieprojecten dan begroot. Hier staat tegenover dat ook de baten (subsidie) lager zijn dan begroot.

L
B

65
59

V
N

I
I

5.

De kosten voor ongediertebestrijding zijn in 2016 lager dan begroot.

L

23

V

I

6.

Het totale voordeel voor riolering bedraagt ten opzichte van de begroting € 468.000. We dachten in 2016 in totaal € 372.000 te onttrekken aan de voorziening riolering. In werkelijkheid storten we € 96.000.

Enerzijds is sprake van minder inkomsten van € 14.000 met name door minder rioolheffing. Anderzijds is sprake van minder uitgaven dan begroot (€ 482.000):

  • Minder uitgaven compensabele BTW € 96.000 voordeel;
  • Minder uitgaven dagelijks onderhoud riolering € 14.000 voordeel;
  • Minder investeringen riolering € 340.000 voordeel;
  • Overige uitgaven € 32.000 voordeel.

L
B

14
14

V
N

I
I

7.

Voor het verduurzamen van de openbare verlichting naar LED-verlichting is een krediet beschikbaar gesteld dat wordt gedekt vanuit de reguliere exploitatie. Door vertraging in de aanbesteding zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Door deze temporisering is sprake van een incidenteel voordeel.

L

126

V

I

8.

De kosten voor de aankoop van verkeersborden zijn in 2016 lager dan begroot.

L

18

V

I

9.

In 2016 hebben we minder subsidie ontvangen dan begroot op het gebied van mensgerichte maatregelen. Ook hebben we minder kosten gehad dan begroot.

L
B

18
13

V
N

I
I

10.

We hadden een onttrekking begroot van € 564.000 aan de bestemmingsreserve wegen voor projecten die in 2016 uitgevoerd zouden gaan worden. De werkelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve bedraagt € 239.000, dit betekent een voordeel van € 325.000. Doordat de onttrekking loopt via de reserve, is het effect voor de exploitatie neutraal (toelichting op reserves 980).

L
B

269
56

V
V

I
I

11.

Voor het IPV (investeringsprogramma verkeer) stonden in 2016 een aantal grote projecten begroot (totaal € 2.030.000):

  • Aanpassen bochten Mary Zeldenrustlaan € 132.000;
  • Kruispunt Constance Gerlingsstraat - Spoorlaan Noord € 360.000;
  • Bijdrage aanleg openbare ruimte sportzaal-pleinwand De Brakken € 206.000;
  • Fietsvoorziening Molenschot - Gilze € 573.000;
  • Fietspaden Tilburgsebaan € 648.000;
  • Overige € 111.000.

Voor deze projecten zijn in 2016 nagenoeg geen uitgaven gedaan (€ 45.000), waardoor het voordeel ten opzichte van de begroting € 1.985.000 bedraagt. Hier staat tegenover dat in 2016 wel uitgaven zijn gedaan (€ 540.000) voor projecten die al doorliepen vanuit andere jaren, maar die niet begroot waren in 2016. Dit betreft dus een nadeel. Per saldo is sprake van een voordeel van € 1.445.000.

L

1.445

V

I

12.

Overige afwijkingen.

L
B

22
44

V
N

Totaal

1.970

V