Kaderstellende beleidsnota's

- Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2010-2020 (februari 2010);
- Nota onderwijsachterstandenbeleid (najaar 2011);
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Gilze en Rijen (november 2010);
- Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant, 2014-2015 (oktober 2013);
- Notitie Brede School (najaar 2011);
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gilze en Rijen (2011);
- Beleidsnotitie Sportstimulering Gilze en Rijen (september 2011);
- Beleidsnota speelruimte Gilze en Rijen “wie gaat er mee buiten spelen” (september 2011).
- Regionaal transitieplan Jeugd (collegebesluit 20 maart 2012);
- Functioneel Ontwerp jeugdstelsel (ter kennisname commissie/raad februari 2013);
- Beleidskader Sociaal Domein “Samen doen we het beter” (2014);

- Beleidskader jeugdhulp (raadsvergadering 17 maart 2014).