Context en achtergronden

Per 2015 heeft de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze transitie (overheveling van taken, budgetten en verantwoordelijkheden) is afgerond.
De komende jaren staan we voor de transformatie-opgave: er moeten verbeteringen en vernieuwingen plaats vinden in het sociale domein die ons van minder verzorgingsstaat naar meer participatie samenleving moeten voeren.

Om deze transformatie-opgave uit te voeren, is de ondersteuningspiramide belangrijk. Vanuit onze visie en uitgangspunten vinden we het belangrijk dat de ondersteuning die nodig is, zoveel als mogelijk, wordt gegeven door mensen en organisaties in onderste lagen van de piramide. Dit vraagt om een verandering van onze sociale basisstructuur en (lichte) ondersteuningsstructuur.
Om deze transformatie-opgave vorm te geven is het belangrijk om een duidelijke verbinding te leggen vanuit dit programma met de programma’s 4 (vrije tijd) en 6 (jeugd en onderwijs).

Werken
Economische ontwikkeling overstijgt de gemeentegrenzen. Ontwikkelingen op wereldniveau, landelijk beleid en ontwikkelingen in de regio bepalen hoe de economie zich binnen onze gemeente ontwikkelt. Als gemeente stimuleren en bevorderen we de bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid zelf actief direct en indirect. We doen dit door open te staan voor nieuwe kansen en
ontwikkelingen en door het bieden van een gunstig vestigingsklimaat en goede begeleiding. We maken ons daarvoor elke dag sterk door open te staan voor nieuwe initiatieven en door vertragende processen op te sporen en te elimineren. We geven uiteraard ook veel aandacht aan bestaande bedrijven en hun behoeften. Binnen de regio Midden-Brabant pakken we een actieve rol, denk hierbij aan MidPoint en de Werkagenda Hart van Brabant, maar ook aan interregionale projecten als Maintenance Valley. Binnen de gemeente besteden we aandacht aan een voorspoedige ontwikkeling van Aeroparc/Gate 2 en behoud van kwaliteit van de bestaande industrieterreinen. Samen met Defensie onderzoeken we de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van medegebruik van de vliegbasis. Wij maken voor deze onderwerpen bestuurlijk en ambtelijk voldoende tijd vrij.