Context en achtergronden

In dit programma neemt sport een prominente plaats in. Sport is meer dan vrije tijdsinvulling. Sport kan ook positieve effecten hebben voor gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, leerprestaties en uiteindelijk voor de positie op de arbeidsmarkt. De gemeente is de regisseur die ervoor zorgt, dat de maatschappij de kansen van sport maximaal kan benutten. Daarvoor hebben wij in de afgelopen jaren een basis gelegd. In de komende periode gaan wij op deze lijn verder.
We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in vernieuwing van onze buitensportaccommodaties. We richten ons vizier nu op de binnensportaccommodaties en we gaan het toekomstplan hiervoor verder uitwerken.
Door middel van het realiseren van openbare schoolspeelterreinen willen we kinderen uitdagen tot bewegen en sporten. Dit is verder uitgewerkt in programma 3.
Voor culturele activiteiten geldt hetzelfde als voor sport. Het is meer dan alleen vrije tijdsinvulling. Deelnemen aan culturele en sportactiviteiten is voor ons geen doel op zich. Het is een middel om te komen tot onze doelstellingen die genoemd zijn in het sociale domein. Het hebben van een levendig cultuur- en sportaanbod zorgt voor een goede basis en kan duurdere zorg (hoger in de piramide) voorkomen.
Wij beseffen heel goed dat veel onderdelen van de samenleving binnen onze gemeente, zoals verenigingen en stichtingen, alleen goed kunnen functioneren dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Wij maken ons er zorgen over dat het in de huidige tijd vaak moeilijk is om vrijwilligers te werven. Het belang van vrijwilligers is zeer groot. Hierbij moet zeker ook gedacht worden aan mantelzorgers. Vrijwilligers zien wij als een belangrijk onderdeel van de Lokale Kracht van de gemeente. De vrijwilliger vervult een belangrijke rol om er voor te zorgen dat we een brede en sterke sociale basisstructuur hebben. Voor de uitvoering van programma 5 en 6 zijn vrijwilligers ook cruciaal. We hebben er daarom voor gekozen om specifieke activiteiten in programma 5 bij resultaat 1 (maatschappelijke ondersteuning) onder te brengen.