Kaderstellende beleidsnota's

- Ambitiedocument Ambities Gilze en Rijen, nieuwe kansen! (2015)
- Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen (2015)
- Stedenbouwkundige visie Spoorzone Rijen (2014)
- Woonvisie 2012;
- Welstandsbeleid (2011);
- Strategische Agenda Hart van Brabant (2013);
- Toekomstvisie Spoorzone 2014;
- Uitvoeringstrategie Spoorzone 2015Beleid landschapsinvesteringen (2014);
- Nota Grondbeleid (september 2012);
- Regionaal convenant duurzaam bouwen (juli 2008);

- Beleid externe Veiligheid (2008);

- Gemeentelijk geurbeleid 2008;
- Structuurvisie Buitengebied 2008;
- Erfgoedverordening 2010;
- Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg 2011;
- Distributie Planologisch Onderzoek kern Gilze en kern Rijen 2012;
- Centrumvisie kern Gilze 2012;
- Centrumvisie kern Rijen 2012;
- Toekomstplan binnensportaccommodatie kern Rijen 2012;

- Visie bedrijventerreinen Haansberg en Broekakkers 2012.