Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
200Ruimtelijke ordeningL15515919536
B0000
210Bouwen en wonenL1027366-7
B532532497-35
220BouwgrondexploitatieL9.1547.16212.1604.998
B8.3796.2507.042792
230VolkshuisvestingL158158148-10
B77161155
240MonumentenzorgL660-5
B0000
Totaal lasten9.5747.55712.5695.012
Totaal baten8.9176.7887.700912
Saldo6577684.869-4.100

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1.

Voor de grondexploitatie 2016 hebben we op basis van de kostprijscalculatie de totaal verwachte baten en lasten opgenomen. De kosten zijn hoger dan geraamd. Met name door de verliesvoorzieningen voor Centrumplan Gilze-centrumdeel en Centrumplan Rijen, totaal € 5,8 miljoen. Verder zijn de kosten van bouw- en woonrijp maken € 236.000 lager dan geraamd. De baten uit grondverkopen en verhuur/pacht zijn ca. € 243.000 hoger dan geraamd. De resultaten van de grondexploitatie worden verrekend met de algemene reserve grondexploitatie en dus neutraal voor de exploitatie.

L
B

4.894
452

N
V

I
I

2.

Op de percelen van basisschool De Brakken, Sint Jozef en de voormalige Kring locatie rust een claimrecht van de parochie. Dit houdt in dat wanneer de onderwijsbestemming beëindigt wordt, deze gronden weer eigendom worden van de parochie. Met de parochie is overeenstemming bereikt over het beëindigen van dit claimrecht tegen betaling van een vergoeding van € 100.000. Samen met de notariskosten van € 2.000 leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 102.000.

L

102

N

I

3.

In 2016 is het pand aan het Bisschop de Vetplein 1 verkocht voor een bedrag van € 310.000. Daarnaast zijn er nog enkele reststroken grond verkocht ter waarde van € 30.000, hetgeen leidt tot een incidenteel voordeel van € 340.000.

B

340

V

I

4.

Bij de 1e tussentijdse rapportage 2015 was een aanvullend krediet opgenomen van € 110.000 voor de verbreding van de N282 en de planontwikkelingskosten die hiermee gepaard gaan. Dit bedrag was geraamd in de reguliere exploitatie terwijl de kosten werden verantwoord binnen de grondexploitatie. Dit zorgde in 2015 voor een voordeel in de exploitatie. In 2016 is dit gecorrigeerd waardoor dat jaar sprake is van een nadeel.

L

110

N

I

5.

Op het budget duurzaamheid resteert een bedrag van € 60.000, hetgeen leidt tot een voordeel. Het betreft resterende middelen voor het verduurzamen van de woningvoorraad en een restant vanuit het reguliere budget voor duurzaamheid. Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming € 55.000 hiervan over te hevelen naar 2017.

L

60

V

I

6.

Vanwege een temporisering in het vestrekken van startersleningen ten opzichte van de begroting, zijn de rentelasten van deze leningen lager dan begroot. Hier staat tegenover dat we de rentebaten die we hebben ontvangen over 2016 en voorgaande jaren apart hebben moeten verantwoorden in de exploitatie. Dit leidt tot een incidenteel voordeel.

L
B

29
153

V
V

I
I

7.

Overige afwijkingen.

L
B

5
33

V
N

Totaal

4.100

N