Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
500Maatschappelijke ondersteuningL6.4395.6784.865-814
B485442405-37
510Werk en participatieL2.6832.7902.627-163
B757564-10
520InkomensvoorzieningenL6.5477.2407.410171
B5.0445.5496.058509
530Recreatie en toerismeL14613619358
B3232375
540Economische zakenL99748511
B2828280
550ZorgL815822810-12
B0000
Totaal lasten16.72916.73915.990-750
Totaal baten5.6646.1266.592466
Saldo11.06510.6139.3981.215

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1.

De uitkeringslasten zijn € 170.000 hoger dan begroot.  In 2016 kunnen we aanspraak maken op de Vangnetregeling BUIG hierdoor zijn de inkomsten ook hoger dan begroot.

L
B

170
537

N
V

I
I

2.

De lasten van de BBZ zijn lager dan begroot, hierdoor zijn ook de baten van uit het rijk lager.

L
B

109
71

V
N

I
I

3.

De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn hoger dan geraamd. Gedeeltelijk worden de hogere uitgaven gecompenseerd door hogere inkomsten (terugvordering).

L
B

134
43

N
V

I
I

4.

Er zijn in 2016 geen grote woningaanpassingen geweest, hierdoor zijn de uitgaven € 107.000 lager dan begroot. Daarnaast zijn de door het CAK opgelegde eigen bijdragen lager dan begroot.

L
B

113
58

V
N

I
S

5.

We hebben in 2016 minder uitgegeven aan WMO begeleiding dan geraamd. Het rijksbudget bedraagt € 3,3 miljoen en hiervan is € 2.153.000 besteed aan:
- Zorg in Natura € 836.000
- PGB's € 225.000
- Algemene voorzieningen € 682.000
- Uitvoeringskosten € 410.000
Totaal voordeel € 1.147.000 ten opzichte van rijksbudget. Bij de 2de tussentijdse rapportage hebben we hiervoor al een voordeel gemeld van € 500.000. Het rijksbudget 2017 daalt met € 300.000 ten opzichte van 2016.

L

647

V

I

6.

In 2016 hebben we een bedrag geraamd voor innovatiesubsidies, hiervoor zijn in 2016 minder aanvragen gekomen dan verwacht.

L

57

V

I

7.

In 2016 hebben we meer uitgegeven aan recreatievoorzieningen, onder andere Magazine RONDOM GILZERIJEN en Toerlezjoere.

L

44

N

I

9.

In 2016 zijn via de Septembercirculaire middelen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. Deze middelen (€ 128.000) zijn in 2016 nog niet besteed. We komen hier bij de toelichting op programma 7 op terug. Daarnaast is bij de 1ste turap € 75.000 beschikbaar gesteld voor extra ambtelijke capaciteit in verband met de verhoogde asielinstroom, hiervan is slechts € 26.000 besteed in 2016.

L

177

V

I

10.

Overige afwijkingen.

L
B

6
15

N
V

Totaal

1.215

V