Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
400Sociaal-cultuur werkL1.8441.9191.917-2
B811431473
410Kunst en cultuurL4747546
B0000
420SportaccommodatiesL2.3872.4232.182-241
B317301270-31
430Overige sportL39041345743
B9311117564
Totaal lasten4.6694.8024.610-193
Totaal baten49155659236
Saldo4.1794.2474.018229

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1.

De buurtsportcoaches zijn in 2016 ingezet binnen alle 3 de ABG gemeenten. De kosten zijn geboekt binnen de administratie van Gilze en Rijen en vervolgens door belast aan Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten (€ 57.000) hoger. Daarnaast hebben we iets meer inzet van buurtsportcoaches gehad dan begroot voor Gilze en Rijen. Dit leidt tot een nadeel van € 15.000.

L
B

72
57

N
V

I
I

2.

Voor het project Entreegebied Burgemeester Sweensplein worden de sloopkosten en de kosten van de pleinwand (openbare ruimte) ineens afgeschreven. Dit was voorzien in 2016. Doordat de sloopkosten aanzienlijk lager waren dan gedacht en de bouw van de pleinwand plaatsvindt in 2017, zijn de afschrijvingslasten lager dan begroot. Doordat dit project gedekt wordt vanuit de reguliere exploitatie, is sprake van een incidenteel voordeel in 2016.

L

223

V

I

3.

In 2016 hebben we minder verhuurinkomsten vanuit gymzalen dan begroot.
Enerzijds komt dit doordat de exploitatie van de Biezelaar overgegaan is naar basisschool De Brakken in verband met de bouw van een nieuwe sportzaal. Anderzijds wordt dit veroorzaakt doordat De Kring haar gymlessen volgt in de Margriethal Rijen in plaats van in de gymzaal aan de Ariënstraat (tot dat de nieuwe combinatie sporthal-zwembad klaar is).

B

23

N

S

4.

De werkelijke kapitaallasten voor het project verplaatsing TC Gilze zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de afgelopen jaren de voorbereidingskosten sneller zijn afgeschreven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit is gecorrigeerd in de begroting 2017. Doordat de afschrijvingslasten worden verrekend met de bestemmingsreserve is het effect voor de exploitatie neutraal (toelichting op reserves 980).

L

52

V

I

5.

Overige afwijkingen.

L
B

10
2

N
V

Totaal

229

V