Financiële positie

Het jaarrekeningresultaat en de meerjarenbegroting geven inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben. 2016 sluiten we af met een positief resultaat van circa € 1,6 miljoen. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel over de bestemming van dit saldo.

Naast de exploitatie is ook onze voorzieningen- en reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over onze financiële positie.

De totale omvang van de voorzieningen bedraagt per balansdatum € 18,5 miljoen. Dit is inclusief € 8,3 miljoen verliesvoorzieningen voor de grondexploitatie.


In 2016 is de omvang van de voorzieningen hoger dan in 2015. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2016 voor een aantal grondexploitatie projecten een verliesvoorziening is gevormd.

De voorzieningen zijn toereikend om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2016 van de algemene reserve, de bestemmingsreserves, reserves grondexploitatie en het nog te verrekenen resultaat 2016. Het totaal hiervan heeft een omvang van € 26,1 miljoen. In onderstaande tabel geven we het verloop van onze reservepositie in de afgelopen jaren weer.

Onze reservepositie is een belangrijke factor bij de bepaling van ons weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe ons weerstandsvermogen zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente (= weerstandscapaciteit). Ten opzichte van 2015 nemen de reserves af, met name de algemene reserve grondexploitatie door de gevormde verliesvoorzieningen.

Om een goed oordeel te kunnen geven over onze reservepositie en weerstandsvermogen is een meerjarenprognose belangrijk. In deze prognose hebben we de claims op de reserves en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties opgenomen.

De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit laat het volgende beeld zien.
Bedragen x € 1 mln.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Beschikbare weerstandscapaciteit

15,0

13,8

13,1

13,1

13,8

13,7

13,6

13,4

Risico's

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

Weerstandsvermogen (absoluut)

2,6

1,3

0,6

0,7

1,3

1,2

1,1

0,9

Weerstandsvermogen (relatief)

121%

111%

105%

105%

111%

110%

109%

107%

Bij de begroting 2017 was het weerstandsvermogen aan het einde van de planhorizon nog ca. € 1.000.000 negatief (relatief 92%). Ten opzichte van de actualisatie nu (€ 0,9 miljoen positief, relatief 107%) is sprake van een positief verschil van € 1,9 miljoen, 15%. Hieronder een verklaring op hoofdlijnen:

  • Jaarrekeningsaldo 2016 ná bestemming van € 1,3 miljoen is hoger dan wat tot dusver was verwerkt in de doorkijk (1 ste turap 2016 ad. € 0,8 miljoen). Dit leidt tot een voordeel van € 0,5 miljoen;
  • De stille reserve is ten opzichte van de vorige doorkijk toegenomen. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen;
  • De risico’s zijn ten opzichte van de vorige doorkijk afgenomen, zoals eerder genoemd in deze paragraaf. Dit leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen;
  • Er zijn hogere winstnemingen geprognosticeerd ten opzichte van de vorige actualisatie. Dit leidt tot een voordeel van € 1,5 miljoen;
  • Overige € 0,6 miljoen nadeel.

Aan de afspraak dat de weerstandscapaciteit en de risico’s zich als 1:1 verhouden, kunnen wij op basis van de huidige inzichten voldoen. De afgelopen jaren hebben we gezien, dat voornamelijk door ons renteresultaat, wij positieve jaarrekeningsaldi hebben gerealiseerd. Wel moet gezegd worden, dat dit jaarrekeningpotentieel deels onder druk staat vanwege de nieuwe BBV regels omtrent rentetoerekening. Desondanks willen wij de komende jaren de jaarrekeningsaldi, net als in 2015 en 2016, blijven gebruiken om ons weerstandsvermogen te verbeteren.