Grondexploitaties

De vraag naar bouwgronden neemt weer toe. Grondexploitaties blijven echter bijzondere aandacht vragen. Belangrijk bij de grondexploitaties is de waardering van de gronden.

In 2015 hebben we enkele plannen in exploitatie genomen, waaronder Eikenveld in Hulten , Rijen Noord-Oost en Midden-Brabant Poort fase II. Voor de plannen waar we een verlies verwachten op eindwaarde, hebben wij een verliesvoorziening gevormd. Overige locaties, zoals Rijksweg 5 in Hulten en Midden-Brabant Poort fase III (nabij Vossenberg in Gilze) rapporteerden wij in 2015 onder “niet in exploitatie genomen gronden”. Deze gronden verantwoorden wij de 2016 binnen de algemene dienst onder “materiële vaste activa” als gevolg van de gewijzigde regelgeving BBV.

In 2016 hebben we de volgende plangebieden in exploitatie genomen:

  • Centrumplan Gilze – centrumdeel.
  • Wildschut in Gilze.

De raad heeft hierover in december 2016 besluiten genomen. Het resultaat van de grondexploitatie over 2016 bedraagt € 4,4 negatief, met name de noodzaak om aanvullende verliesvoorzieningen te vormen.
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.